หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.ศธ. เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา

20 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1273)

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อปฏิบัติภารกิจในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) และลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา (Memorandum of Understanding: MOU)   
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทย ได้หารือข้อราชการกับ H.E. Dr. Hang Chuon Naron รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬาของกัมพูชา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ในโอกาสนี้รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนถึงการจัดการศึกษาในภาพรวม การสนับสนุนทางการศึกษาและความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษาของทั้งสองประเทศ โดยรัฐมนตรีฯ ไทยได้นำเสนอว่าในการพัฒนาการศึกษานั้น จำเป็นต้องปรับแนวคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งนี้ ในฐานะของประธานสภาซีเมคยินดีจะใช้วาระนี้ขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภูมิภาค และได้เชิญชวนรัฐมนตรีฯ กัมพูชาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีกำหนดจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีทางการศึกษาระหว่างกันในเวทีนานาชาติ ตลอดจนกล่าวถึงข้อริเริ่มของไทยที่จะร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะครูในภูมิภาค  
 
สำหรับความร่วมมือในระดับทวิภาคีไทย-กัมพูชา รัฐมนตรีฯ กัมพูชาเห็นพ้องถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของซีมีโอ โดยเห็นว่ากรอบความร่วมมือดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม โดยปัจจุบันกัมพูชาให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูและโรงเรียนต้นแบบเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่จะสามารถถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนกัมพูชารู้สึกซาบซึ้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานทุนการศึกษาในทุกระดับให้แก่กัมพูชาปีละ 200 ทุน มาอย่างน้อย 25 ปีแล้ว นับถึงปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษากัมพูชาได้รับพระราชทานทุนประมาณ 5,000คน ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการมาเยือนของรัฐมนตรีฯ ไทยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อทั้งสองฝ่าย
 
จากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างกัน ซึ่งมีสาระสำคัญครอบคลุมความร่วมมือทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยบันทึกความร่วมมือฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ที่ได้เพิ่มเติมสาระการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-กัมพูชาเพื่อใช้เป็นเวทีในการหารือกิจกรรม/โครงการความร่วมมือระหว่างกัน และกำหนดระยะเวลาในการบังคับใช้และสิ้นสุดของบันทึกความเข้าใจเป็นระยะเวลา 5 ปี  
 
จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยได้เดินทางเยี่ยมชม Preah Sisowath High School ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 สาขาหลัก ได้แก่ ด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พระราชวังหลวง และวัดที่สำคัญของกัมพูชา
 
 
 
ที่มา :  www.thaigov.go.tn

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์