หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การเยือนประเทศไทยของคณะผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)

19 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1099)

คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation – OIC) เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพัฒนาการของการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทย โดยเดินทางเยือนจังหวัดปัตตานีและยะลา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมในพื้นที่จริง และสัมผัสกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
 
คณะฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศอุซเบกิสถาน บาห์เรน ปากีสถาน และอินโดนีเซีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายประสาน ศรีเจริญ ประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นโอกาสให้คณะรับรู้ถึงความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ และการส่งเสริมและเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิม และความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย
 
ในระหว่างเดินทางเยี่ยมพื้นที่จังหวัดปัตตานีและยะลา ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์และการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และความมั่นคง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน (ศพฐ. 10) ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันการศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยอิสลามศึกษาและสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตลอดจนได้พบปะพูดคุยกับภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ อาทิ ชุมชนหมู่บ้านทรายขาว อ. โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี ซึ่งเป็นชุมชนไทยพุทธ-ไทยมุสลิมที่อยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง และพบกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมการละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเดินทางไปเยี่ยมชมวิถีชุมชนไทยพุทธ-มุสลิม ณ วัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพบหารือกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนเดินทางกลับด้วย
 
องค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC ก่อตั้งเมื่อปี 2512 เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่สำคัญที่สุดของโลกมุสลิม มีสำนักเลขาธิการตั้งอยู่ที่เมืองเจดดาห์ ซาอุดีอาระเบีย ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 57 ประเทศจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งมีประชากรรวมกันคิดเป็นร้อยละ 22 ของประชากรโลก ประเทศไทยได้เข้าเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ของ OIC ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2541 โดยที่ผ่านมา OIC ได้ให้ความสนใจสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว การเยือนประเทศไทยในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้คณะฯ ได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวม คณะฯ มีความพอใจต่อพัฒนาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการดำเนินการของรัฐบาล ซึ่งมีความโปร่งใสและเปิดกว้าง และมีความประทับใจที่ได้เห็นความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างสันติของพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิม ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามซึ่งต่อต้านความรุนแรง
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์