หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์

8 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1322)

(7 ก.พ.60) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ไปอีก 2 ปี (พ.ศ. 2560-2561) โดยทำเป็นหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศตามข้อเสนอของฝ่ายฟิลิปปินส์ โดยให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ลงนาม โดยมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในหนังสือ Exchange of Notes ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์  
 
รัฐบาลฟิลิปปินส์ โดย NFA เสนอให้มีการต่ออายุบันทึกความตกลงดังกล่าวออกไปอีก 2 ปี (พ.ศ. 2560-2561) โดยการแลกเปลี่ยนหนังสือ (Exchange of Notes) ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ไม่ขัดข้องที่จะต่ออายุบันทึกความตกลงฯ เพื่อให้รัฐบาลไทยสามารถเข้าร่วมประมูลขายข้าว G to G กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ โดยคาดว่า NFA จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560  
 
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า การต่ออายุบันทึกความตกลงฯ ควรทำเป็นหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) ที่มีการลงนามโดยผู้มีอำนาจเต็มหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของทั้งสองฝ่าย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมายได้ยกร่างหนังสือแลกเปลี่ยนสำหรับทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายฟิลิปปินส์ โดยร่าง Exchange of Notes ดังกล่าวมีเนื้อหาสอดคล้องกับบันทึกความตกลงฉบับเดิมที่ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ตกลงที่จะซื้อขายข้าวระหว่างกันไม่เกินปีละ 1 ล้านตัน ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2560-2561)   
 
 
 
ที่มา :  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์