หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบร่างข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานไทย-ลาว

8 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1742)

(7 ก.พ.60) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างข้อข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ เกี่ยวกับการจ้างงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยส่งเสริมความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานของคู่ภาคีให้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น เน้นการตอบสนองความต้องการด้านแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการปกป้องสิทธิประโยชน์ของคนงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ
 
ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการดำเนินการตามกฎหมาย หลักการ และขั้นตอนของการจัดส่งและรับแรงงาน โดยให้มีสัญญาจ้างงานและการรับรองเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้มั่นใจว่ากระบวนการจ้างงานถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของคู่ภาคีอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีหลักประกันว่าแรงงานได้รับการคุ้มครองและปกป้องสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และส่งกลับประเทศเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างงานตามเงื่อนไข กฎหมาย และระเบียบของคู่ภาคี นอกจากนี้ ยังร่วมมือกันสกัดกั้นและต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อการจ้างแรงงาน และการเข้า–ออกเมืองโดยผิดกฎหมาย
 
 
ที่มา :  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์