หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ไทยเร่งแก้ไขและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์

7 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 2412)

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นนโยบายแห่งชาติที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญในลำดับแรกมาตั้งแต่ปี 2557 โดยภาครัฐมีนโยบายไม่ยอมรับการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง และได้แก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการทั่วประเทศผ่านกลไกประชารัฐเพื่อระดมการสนับสนุนจากทางภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม ในการรณรงค์ต่อต้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ส่งผลให้มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมหลายประการ
 
ตลอดปีที่ผ่านมา การต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนการค้ามนุษย์จากธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนสูง เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนต่ำ ด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และแก้ปัญหาอย่างครอบคลุมทุกมิติ ส่งผลให้มีสถิติการจับกุมผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้นเป็น 333 คดี ส่วนอัยการได้สั่งฟ้องคดีในปีที่ผ่านมา จำนวน 301 คดี และมีผู้กระทำผิดที่ถูกตัดสินลงโทษแล้ว 268 คน นอกจากนี้ ในช่วง 3 ปีทีผ่านมายังมีการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องมากถึง 45 คน ซึ่ง นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า ข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ถูกจัดทำเป็นรายงานสรุปการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยประจำปี 2559 และส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งรายละเอียดในรายงานฉบับนี้สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นและจริงจังของไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ชัดเจนขึ้นและดีกว่าในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา
 
ขณะเดียวกันไทยได้ดำเนินการด้านการคุ้มครอง ยกระดับการช่วยเหลือผู้เสียหาย เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ และจะต้องไม่สุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อซ้ำ โดยปีที่ผ่านมาได้ขยายโอกาสการทำงานและหางานให้กับผู้เสียหาย รวม 196 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง 3.51 เท่า ส่วนการป้องกัน ได้ดูแลแรงงานทุกสัญชาติในประเทศไทยบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน และเพิ่มอัตราโทษ กรณีความผิดที่กระทำต่อแรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ในกลุ่มเปราะบาง รวมถึงแรงงานประมง
 
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวในไทยทั้งหมด 2.66 ล้านคน โดยมีแรงงานที่เข้าประเทศอย่างถูกกฎหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 64 นอกจากนี้ ไทยยังได้ร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้านกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) และในกรอบอาเซียนอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ปัญหามากกว่า 50 ฝ่าย รวมถึงการให้สัตยาบันในอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ( IOL) 2 ฉบับ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานที่นำเสนอนั้นจะมีส่วนทำให้ไทยได้รับการจัดอันดับสถานการณ์รายงานการค้ามนุษย์ที่ดีขึ้น
 
 
 
ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ผู้สื่อข่าว : เพชรทัย เกิดโชติ
ผู้เรียบเรียง  : อรจินดา บุรสมบูรณ์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์