หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สธ. เร่งให้แรงงานต่างด้าวในประเทศ รวมทั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เข้าสู่ระบบสุขภาพ

6 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1471)

กระทรวงสาธารณสุข เร่งให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา พร้อมผู้ติดตามเข้าสู่ระบบสุขภาพ ล่าสุดซื้อบัตรประกันสุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1.5 ล้านคน สั่งการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้แรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำงานไป-กลับหรือตามฤดูกาล ตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.การทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2551
 
กระทรวงสาธารณสุข ได้บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในกลุ่มที่มีบัตรสีชมพู และกลุ่มที่มีเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ จากการตรวจสัญชาติหรือพิสูจน์สัญชาติทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี มีเอกสารหนังสือเดินทางที่เคยมีใบอนุญาตทำงานแล้ว โดยระหว่างวันที่ 1 เมษายน-29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม ทั้งนี้ มีแรงงานต่างด้าว ผู้ติดตามและคนต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพและซื้อบัตรประกันสุขภาพ จำนวน 1,527,204 คน ประกอบด้วย สัญชาติเมียนมา 929,964 คน สปป.ลาว 96,558 คน กัมพูชา 498,550 คน และสัญชาติอื่นๆ 2,132 คน
 
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรอย่างเสรี โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก กาญจนบุรี ตราด สระแก้ว นครพนม หนองคาย มุกดาหาร นราธิวาส และสงขลา ดังนั้น การดูแลด้านสุขภาพแรงงานต่างด้าว ต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป ทั้งการลงทะเบียน การกำหนดสิทธิประโยชน์ การเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ ระบบการเงินกองทุนหลักประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว เพื่อให้การดูแลเป็นไปตามสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการกองทุนแรงงานต่างด้าว ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
 
ดังนั้น เพื่อให้การดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวครอบคลุมตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 10 จังหวัด ส่งข้อมูลแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป - กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ทุกเดือน พร้อมผลการตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพ ซึ่งผู้ที่เข้ามาทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในสถานบริการของรัฐ และมีการประกันสุขภาพในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ให้ทำงานในประเทศไทย
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์