หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
พัฒนาเด็กอาชีวะ มุ่งสู่ Thailand 4.0

3 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 6717)

ความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่ "Value–Based Economy” หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 นั้น ประเทศไทยต้องเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)   
2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value Services และ 
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 
การพัฒนาแรงงานที่มีทักษะต่ำให้กลายเป็นแรงงานที่มีความรู้ มีทักษะสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงทักษะฝีมือให้สูงขึ้นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่ง IoT หรือ Internet of Things ที่อินเทอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาทในทุกอย่างของการใช้ชีวิตในแต่ละวัน พร้อมทั้งยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ต้องการเป็น New Startup ริเริ่มกับอาชีพใหม่ที่สร้างความท้าทายในยุคดิจิทัล เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรน (Drone) เกษตรกรสมัยใหม่ (Smart Farmer) เป็นต้น 
 
กระทรวงแรงงานจึงมุ่งเน้นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาไปที่ "เด็กอาชีวะ” โดยกำหนดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่งการกำหนดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนี้นอกจากจะได้แรงงานที่มีฝีมือ มีทักษะที่เพิ่มมากขึ้น ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ "อัตราค่าจ้าง” ที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนั้นเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดให้มีการการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษา ปวช. ปวส. ปีสุดท้ายเพื่อฝึกอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติในด้านทักษะฝีมือ โดยตั้งแต่ปี 2557 - 2560 มีผู้ผ่านการทดสอบ ทั้งสิ้น 12,681 คน 
 
นอกจากนี้ หน่วยงานของ สอศ. ยังได้รับอนุญาตเปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 166 แห่ง จำนวน 48 สาขา เพื่อดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษา ปวช. ปวส. และประชาชนทั่วไป ส่วนสถานประกอบการที่รับนักศึกษา ปวช. เข้าฝึกงานสามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกงานให้กับนักศึกษาเหล่านี้มาขอรับรองกับ กพร. เพื่อใช้หักลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 100 ก่อนนำไปคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาอาชีวศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และได้รับการจ้างงานในตลาดแรงงาน 
 
สำหรับผู้สนใจทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สามารถติดต่อทดสอบได้ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2245-483
หรือทางเว็บไซต์สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์