หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
นโยบายพลังงาน 4.0

18 มกราคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 8484)

พลังงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด เป็นปัจจัยพื้นฐานต่อยอดสู่การพัฒนาทุกด้าน ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม แรงงาน สังคม ตลอดจนภาคครัวเรือนล้วนต้องพึ่งพาพลังงานด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนาพลังงาน 4.0 ของกระทรวงพลังงาน กระทรวงฯ ได้กำหนดนโยบายพลังงาน 4.0 เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนเศรษฐกิจ ภายใต้หลักการ คือ การยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงาน และนำนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาซึ่งต้องครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต จัดหา แปรรูปจนถึงการใช้ตามประเภทพลังงาน ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า และต้องสอดคล้องกับการทำงานด้านประชารัฐด้วย
 
สำหรับแนวทางการพัฒนาพลังงาน มีดังนี้
- น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตอบสนองนโยบายพลังงาน 4.0 ต้องสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแผนจะพัฒนาระบบท่อมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการขนส่ง ที่ผ่านมาได้เริ่มขยายท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว รวมทั้งการก่อสร้างคลังน้ำมันรองรับการขนส่งทางท่อจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งน้ำมันทางรถยนต์ และทำให้โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันในต่างจังหวัดใกล้เคียงกับราคาในเขตกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ขณะเดียวกันลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง ผลักดันให้ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มขึ้น
 
- ก๊าซธรรมชาติ เสนอให้มีการร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฉบับใหม่ กำหนดรูปแบบการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้ครอบคลุม ประกอบด้วยระบบแบ่งปันผลผลิต (พีเอสซี) และระบบจ้างผลิต (เอสซี) เพิ่มเติมจากระบบสัมปทานปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการแข่งขันให้บุคคลที่สามเข้ามาใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติทั้งส่วนท่อก๊าซและท่ารับก๊าซ
 
- ด้านไฟฟ้า มีแผนบริหารสัดส่วนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่ไม่สมดุล การพัฒนาพลังงานทดแทนโดยลดนำเข้าพลังงานทุกรูปแบบด้วยการผลักดันให้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดและพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะ (สมาร์ทกริด) ปัจจุบันระบบผลิตไฟฟ้าของไทยอยู่ระดับ 3.0 หากสามารถลดก๊าซธรรมชาติลงและเพิ่มถ่านหินจะทำให้มีโอกาสเข้าสู่พลังงาน 4.0 โดยปัจจุบันมีการใช้ถ่านหิน 14 เปอร์เซ็นต์ ก๊าซธรรมชาติ 62 เปอร์เซ็นต์ น้ำมัน 1 เปอร์เซ็นต์ ไฮโดรหรือพลังงานน้ำ 13 เปอร์เซ็นต์ พลังงานทดแทน 10 เปอร์เซ็นต์
 
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การเดินหน้าพลังงาน 4.0 ทำให้ทุกภาคส่วนมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันน้ำมันมีการพัฒนาไปสู่ระดับพลังงาน 3.5 แล้ว เพราะมีระบบเสรี แต่ต้องทำให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ และมีการขนส่งทางท่อมากขึ้น ในอนาคตพลังงานฟอสซิลจะลดลง ดังนั้น ต้องนำพลังงานทดแทนภายในประเทศมาใช้มากขึ้น ซึ่งในปี 2579 ตั้งเป้าผลิตเอทานอล 11.3 ล้านลิตร และไบโอดีเซล 14 ล้านลิตร/วัน
 
อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของพลังงาน 4.0 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบพลังงานของประเทศต้องดำเนินการไปพร้อมกับการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้านอื่นด้วย จึงจะสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง
 
 
เรียบเรียงโดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์