หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
บทสัมภาษณ์ ดร.แผน วรรณเมธี ว่าด้วยเรื่อง สนธิสัญญา Treaty of Amity (TAC)

17 มกราคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 4537)
ส่วนอาเซียน

ปัจจุบัน ดร.แผน วรรณเมธี อายุ93 ปี เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนระหว่างปี พ.ศ.2527 – พ.ศ.2529 ได้เล่าว่าจีนมีส่วนสำคัญและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการร่างสนธิสัญญา TAC
 
"ในตอนนั้นประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น และเราก็ร่างระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าประเทศภายนอกกลุ่มจะไม่สามารถเข้ามาทำให้เกิดปัญหาภายในภูมิภาคอาเซียนได้” ดร.แผน กล่าวถึงที่มาของ สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Treaty of Amity (TAC) ว่า

"ในขณะนั้นอาเซียนรู้ดีกว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่ที่จีนได้เข้าร่วมกับ UN ในปี พ.ศ.2515 ในขณะนั้นสงครามอินโดจีนยังคงคุกรุ่นอยู่ และไม่มีใครรู้ว่าควรทำอย่างไรนอกจากคุ้มกันดูแลประเทศของตัวเอง”
 
ดร.แผนในขณะนั้นยังเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย ปฏิบัติงานอยู่ในกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศ "ในตอนแรกที่หารือกันในเรื่องการก่อตั้ง TAC นั้นเกิดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพราะในตอนนั้นมาเลเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทในด้านการต่อต้านอิทธิพลและการเข้าแทรกแซงของประเทศมหาอำนาจต่อประเทศในภูมิภาคอาเซียนแห่งนี้”
 
ภายหลังการเจรจาต่อรองอย่างเข้มข้นเป็นเวลาหลายอาทิตย์ อาเซียนได้มีมติเห็นชอบร่วมกันในระเบียบวิธีปฏิบัติ 5 บท ที่เป็นหัวใจของสนธิสัญญา TAC และเปรียบเสมือนเกราะป้องกันของอาเซียน ซึ่งได้แก่ 

            บทที่ 1 การเคารพซึ่งกันและกัน ความมีเอกภาพ ธำรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐ ความเสมอภาค
            บทที่ 2 สิทธิอันชอบธรรมของรัฐในการปกครองพื้นที่ของตน
            บทที่ 3 การไม่ก้าวก่าย แทรกแซง กิจการภายในซึ่งกันและกัน
            บทที่ 4 การระงับข้อพิพาทโดยสันติ
            บทที่ 5 หลีกเลี่ยงการใช้การบังคับหรือใช้อาวุธ

จากบทบัญญัติทั้ง 5 ข้อด้านบทนี้ จะเห็นได้ว่าจุดประสงค์ที่สำคัญ คือ การร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพของทุกประเทศในภูมิภาค
 
ต่อมาในปี พ.ศ.2535 อาเซียนได้ส่งต่อเอกสารสนธิสัญญา TAC ไปยังองค์การสหประชาชาติ (UN) และ UN ได้นำ สนธิสัญญา TAC มาให้สมาชิกลงนาม ทำให้ในปัจจุบันมีประเทศอื่นๆ นอกอาเซียน 25 ประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาฉบับนี้ด้วย
 
ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เดือนกันยายนในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เสนอแนวคิดที่จะให้มีการลงนามเข้าร่วมในสนธิสัญญา TAC มากขึ้น ในวาระการครบรอบ 40 ปี ของสนธิสัญญา TAC โดย ดร.แผนได้กล่าวถึงแนวความคิดนี้ว่า
 
"สนธิสัญญา TAC ฉบับนี้มีหลักการที่คล้ายคลึงกับระเบียบวิธีปฏิบัติของกฎบัตรสหประชาชาติ เพราะอาเซียนเป็นประเทศที่รักสงบและต้องการธำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพในระดับสากล”
 
แม้ว่าอาเซียนจะมีหลักการในเรื่องการไม่ก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัดแล้ว กรณีที่ประเทศสมาชิกต้องการความช่วยเหลือก็สามารถจะขอประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้ เช่นในกรณีของอีสติมอร์ และ
อาเจะฮ์ อินโดนีเซีย
 
ดร.แผนได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าในกรณีแบบนี้จะไม่นับว่าเป็นการแทรกแซงเพราะถือว่าเป็นการเชื้อเชิญให้เข้าไปช่วยแก้ไขสถานการณ์ด้วยความเต็มใจนั่นเอง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์