หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ททท. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศ มาเลเซียและอินโดนีเซีย

6 มกราคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1624)

(5 ม.ค. 60) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Our Future with ASEAN Connect ที่โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น อำเภอเมืองสงขลา และในโอกาสเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ติดโลโก้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ใต้ป้ายสงขลาสู่เมืองมรดกโลก และเยี่ยมชมภาพวิถีชีวิตคนสงขลาในปัจจุบัน
 
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับภาคีจากหลากหลายชนิดกำลังจัดทำแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทย หรือแผนงาน IMT-GT นำ Livable Old Towns themes เชื่อมสามเมืองเปิดเส้นทางและรูปแบบการท่องเที่ยวที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและสร้างการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปในจุดหมายปลายทางทั้งหลักและรอง เชื่อมโยงเมืองเก่าสงขลาในประเทศไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงวิถีชีวิตของประชาชนผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นมีอัตลักษณ์ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันเปิดเมืองรองต่อไปเมืองหลักคือเมืองเก่าในจังหวัดภูเก็ตและในประเทศมาเลเซีย คือ รัฐมะละกา รัฐปีนัง และรัฐเกดะห์ รวมถึงจังหวัดมันตอก เมดานและสะวาลันโต ประเทศอินโดนีเซีย สร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มและกระตุ้นการท่องเที่ยวในเส้นทางใหม่ใหม่ นับจากการเรียนเริ่มความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2536 ที่เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เห็นชอบที่จะผลักดันการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคีมีเป้าหมายหลักเพื่อเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ในกรอบความร่วมมือโดยเร่งรัดผลักดันการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือใน 6 สาขาได้แก่ สาขาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและขนส่ง การค้าและการลงทุนการท่องเที่ยว การเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อมสินค้าและบริการฮาลาลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
การสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ความหลากหลายของประชาคมอาเซียนผ่านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนี้เป็นการเปิดวิธีให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นของคนในภูมิภาคและจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 นี้สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืน
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์