หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมรองรับการเป็นสมาชิกสมาคมประชาคมอาเซียน

5 มกราคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1736)

(4ม.ค.59)คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเสนอ และให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางหรือรูปแบบที่จะนำผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยตามกรอบดังกล่าวบูรณาการการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม รวมทั้งรับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
 
สาระสำคัญของ กรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย
 
1. การวิจัยสำรวจความจำเป็นและความต้องการนวัตกรรมทางกฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพลวัตทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยศึกษาวิจัยประเด็นต่าง ๆ ด้านกฎหมาย เพื่อนำไปสู่การตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
 
2. การวิจัยประสิทธิภาพของขั้นตอนและการบังคับใช้กฎหมาย โดยศึกษาด้านการนำกฎหมายมาใช้ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
 
3. การวิจัยพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และบุคลากร ขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม โดยศึกษาสภาพปัญหา โครงสร้าง ขอบเขตอำนาจมาตรฐาน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์และมาตรฐานในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องตามหลักสากล
 
4. การวิจัยนวัตกรรมและนิติวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมและคลี่คลายคดี
 
5. การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมมาตรการกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการมีส่วนร่วมในงานยุติธรรม โดยศึกษาการนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งก่อนพิจารณาคดี ระหว่างพิจารณาคดี และหลังการพิจารณาคดี และ
 
6. การวิจัยสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่การรองรับการเป็นสมาชิกสมาคมประชาคมอาเซียน โดยการศึกษาระบบกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สถาบัน องค์กร และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ หลักการ มาตรฐาน และพันธกรณีระหว่างกลุ่มประเทศเหล่านี้
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์