หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบการดำเนินงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อพลิกโฉมประเทศสู่ “Thailand 4.0”

5 มกราคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 3377)

(4ม.ค.60) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการดำเนินงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อพลิกโฉมประเทศสู่ "Thailand 4.0” โดยใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 
สาระสำคัญของเรื่อง
1. การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมุ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ "Thailand 4.0” ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนใน 3 มิติสำคัญ คือ 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า "โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง "นวัตกรรม” 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ 3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น โดยรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศสู่ "Thailand 4.0” ด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และเน้นการสร้างเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) เป็นการนำความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน พร้อมทั้งมีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ และการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนของภูมิภาค ศูนย์กลางด้านการบินของอาเซียน เป็นต้น
 
2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไข และร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทำให้ประเทศไทยมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการดึงดูดโครงการลงทุนที่มีคุณค่าสูงให้เข้ามาในประเทศมากขึ้น จึงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระแสหลักประเภทต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และสื่อวิทยุ และผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศให้มารับทราบโอกาสการลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรมนิทรรศการและงานสัมมนาระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อ "Opportunity Thailand”
 
3. การพัฒนาประเทศไปสู่ "Thailand 4.0” นับเป็นการปฏิรูปประเทศไทยเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลชุดปัจจุบัน การสร้างความตระหนักและรับรู้ต่อทิศทางการปรับเปลี่ยนแนวการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อสาธารณชน จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ นอกจากนั้น ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ทิศทางการพัฒนาประเทศ และมาตรการที่สำคัญของภาครัฐให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติรับทราบ เพื่อชี้ให้เห็นโอกาสของการลงทุนใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น และชักชวนให้มาร่วมเป็นหุ้นส่วนในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่อนาคต
 
4. แนวทางในการประชาสัมพันธ์ที่ทำให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติเห็นถึงศักยภาพและ ความพร้อมของประเทศไทย โดยกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้
 
4.1 การจัดนิทรรศการและงานสัมมนาระดับนานาชาติในประเทศภายใต้ชื่อ "Opportunity Thailand” ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค (Gateway of ASEAN) และเป็นแหล่งรองรับการลงทุนชั้นนำของโลก โดยประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. การจัดกิจกรรมนิทรรศการที่แสดงให้เห็นภาพจำลองของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้า 2. การจัดงานสัมมนาโดยเชิญนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกในหลายภูมิภาคขึ้นเวทีเสวนา เพื่อบรรยายเรื่องศักยภาพ โอกาสการลงทุนและความพร้อมของประเทศไทยในอนาคต
 
4.2 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย การโฆษณาและประชาสัมพันธ์งาน "Opportunity Thailand” ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างการจัดงาน เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย และนำไปสู่การเข้าร่วมงาน รวมทั้งจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์หลังการจัดงานเพื่อขยายผลจากการจัดงาน พร้อทั้งตอกย้ำถึงศักยภาพและความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยในการพัฒนาสู่ "Thailand 4.0”
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์