หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) ยกย่องแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและคนไร้รัฐไร้สัญชาติของไทย

4 มกราคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1641)

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) ยกย่องคณะรัฐมนตรีมีมติแนวทางและมาตรการ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษาและ บุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย เป็นผลให้เด็กและเยาวชนซึ่งประสบกับภาวะไร้รัฐ ไร้สัญชาติ จำนวนประมาณ 80,000 คน ได้รับประโยชน์ ถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของไทยในความพยายาม แก้ปัญหาบุคคลและคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่อย่างเป็นรูปธรรม (29 ธันวาคม 2559)
 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ได้อนุมัติการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนนักศึกษาและบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักรไทย เห็นชอบให้ 1. บุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ที่มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดสามารถได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป คือ บิดาหรือมารดาที่เป็นชนกลุ่มน้อย หรือกลุ่มชาติพันธุ์จะต้องได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติ มีเลขประจำตัว 13 หลักและต้องเข้ามาอยู่ใน ราชอาณาจักรไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปีนับถึงวันที่บุตรยื่นคำร้อง มีหลักฐานการเกิดในราชอาณาจักรไทย และทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ พูดและเข้าใจภาษาไทย มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีความประพฤติดี ไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง 2. เกิดในประเทศไทย เป็นบุตรของคนต่างด้าวอื่นๆ และเรียนหนังสือในประเทศไทยจนจบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ถ้ายังเรียนไม่จบระดับอุดมศึกษา จะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี
 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้หยิบยกคำกล่าวของ นางสาวรูเวนดรินี เมนิกดิเวลา ผู้แทน UNHCR ประจำประเทศไทยที่ชื่นชมมติจากคณะรัฐมนตรีดังกล่าวว่า "เป็นการต่อยอดแนวทางและมาตรการที่ประกาศ ใช้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนและแน่วแน่ของรัฐบาลไทยที่จะลดภาวะไร้รัฐ ไร้สัญชาติที่เกิดขึ้นกับเด็ก”
 
ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายแก่กระทรวงมหาดไทย ในการเร่งรัดโครงการ กำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ให้ได้รับ การรับรองสิทธิความเป็นคนสัญชาติไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อเข้าสู่สิทธิในสวัสดิการของรัฐได้อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับคนไทยซึ่งจะทำให้คนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นกำลังของสังคมต่อไป
 
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์