หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง

28 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2420)

มติ ครม. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง ค.ศ. 2015 – 2025 และการดำเนินงานเบื้องต้นโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
 
1. แผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง ค.ศ. 2015 – 2025 (Development Plan of International Navigation on the Lancang - Mekong River: 2015 – 2025) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิก ตามเป้าหมาย การปรับปรุงร่องน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินเรือ ความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยแผนพัฒนาฯ ครอบคลุมพื้นที่แม่น้ำโขงระหว่างเมืองซือเหมาในจีนถึงเมืองหลวงพระบางในลาว โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ค.ศ. 2015 – 2020 (ปี 2558-6253) ระยะที่ 2 ค.ศ. 2020-2025 (ปี 2563-2568) 2. การดำเนินงานเบื้องต้นโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง (Preliminary work of Navigation Channel Improvement Project on the Lancang – Mekong River) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สำรวจ ออกแบบ แนวทางการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำโขงระหว่างชายแดนจีน – เมียนมา ถึงเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 631 กิโลเมตร เพื่อรองรับเรือขนาด 500 ตัน (DWT) กรอบระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน (เดือนเมษายน 2559 – เมษายน 2560) 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์