หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.เลย จัดสัมมนาความร่วมมือการค้า การลงทุน เชื่อมโยงสู่ สปป.ลาว

27 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1503)

จังหวัดเลย จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าชายแดนเพื่อสร้างความร่วมมือโลจิสติกส์การค้าการลงทุนจังหวัดเลย เชื่อมโยงพื้นที่ใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน เตรียมพร้อมจับมือจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดประตูสู่ สปป.ลาว
 
วันนี้ (27 ธ.ค. 59) นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว การเกษตรและการค้าชายแดนเพื่อสร้างความร่วมมือโลจิสติกส์การค้าการลงทุนจังหวัดเลย เชื่อมโยงพื้นที่ใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นภาคเอกชน และภาครัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือโลจิสติกส์การค้า การลงทุนจังหวัดเลย เชื่อมโยงพื้นที่ใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อเดือนพฤศจิกายน และมีมติให้มีการขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งมีพันธกิจในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน และเชื่อมโยงข้อมูลส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การวิจัยและพัฒนา โดยสร้างเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงร่วมกับภาคเอกชน โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัด จัดการสัมมนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาการท่องเที่ยว หอการค้า ผู้ประกอบการด้านเกษตร การค้าชายแดน ภาครัฐ เช่น พาณิชย์ อุตสาหกรรม อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการของจังหวัดเลย และเพชรบูรณ์ รวมทั้งแขวงไชยะบุลี สปป.ลาว เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในพื้นที่ 2 จังหวัด 1 แขวง และจะเป็นการสร้างความรู้และระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะขยายไปสู่พื้นที่ประเทศต่อไป เช่น เวียดนาม และจีนตอนใต้
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย เป็นพื้นที่ชายแดน ที่มีการค้า การลงทุน ด้านโลจิสติกส์อยู่ในระดับหนึ่ง แต่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน หากมีการร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในลักษณะกลุ่มจังหวัด หรือกลุ่มพื้นที่ จะช่วยให้ระบบการค้าการลงทุน มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จังหวัดเลย จึงพร้อมที่จะร่วมมือกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ขยายประตูการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ ให้กว้างขวาง และเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์