หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประกวดคลิปวิดีโอ Sharing ASEAN

27 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1431)

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ ประกอบด้วย 1.น.ส.บุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน 2.นายโชคชัย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 3.นายฤทธิ์ พร้อมพิชาญ Creative Producer บริษัท ทีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด 4.นายคัมภีร์ บุญหล้า หัวหน้าฝ่ายผลิตสปอต สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 5.นางณัฐนันท์ รจนกร ผู้อำนวยการส่วนอาเซียน ได้ร่วมกันตัดสินการประกวด คลิปวิดีโอ "Sharing ASEAN” เป็นกิจกรรมภายใต้คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (ASEAN Sub-committee on Information : SCI) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความงดวามของวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของผู้คนภายในประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองอาเซียนให้ประชาชนรู้สึกภาคภูมิใจในประเทศของตนผ่านการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ความยาว 3-5 นาที โดย กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครส่งผลงานตั้งแต่เดือนตุลาคม - 15 ธันวาคม 2559 มีผู้สนใจส่งผลงานคลิปวิดีโอ จำนวนทั้งสิ้น 23 ชิ้น คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและผลการประกวดคลิปวิดีโอ "Sharing ASEAN” มีดังนี้
 
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 35,000 บาท) ทีม PASSION OF ASEAN ชื่อผลงาน Amazing Thailand
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 600 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 21,000 บาท) 1.ทีม Shine ชื่อผลงาน พิงคนคร 2.ทีม 56KONFILM ชื่อผลงาน The Grand Shadow play
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 300 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 10,500 บาท) 1.ทีม กัปตัน ชื่อผลงาน Thai Painting 2.ทีม ลืมของ Production ชื่อผลงาน Sangkhaburi 3.ทีม วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ชื่อผลงาน มอญ ณ เกาะเกร็ด
 
รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ๆ ละ 100 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,500 บาท) 1.ทีม "สายกะจ่าง” ชื่อผลงาน The Sugar palm tree 2.ทีม TT ชื่อผลงาน Thailand Transportation 3.ทีม PUENPA(ผืนผ้า) ชื่อผลงาน Friend 4.ทีม Winter ชื่อผลงาน Mango Stricky Rice
 
ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในต้นปีหน้าและคลิปวิดีโอฯ ที่ได้รับรางวัลจะนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ และสื่อในประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์