หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เชียงราย จับมือ 3 เมืองชายแดน ต่อต้านการค้ามนุษย์

26 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1756)

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมทีมสหวิชาชีพศูนย์ต่อต้านชายแดนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 3 แผ่นดิน และลงนามความร่วมมือในการปิดกั้นและปราบปรามการค้ามนุษย์ 3 แผ่นดิน ประจำปี 2017 โดยมีผู้แทนจากจังหวัดท่าขี้เหล็กสหภาพเมียนมา แขวงบาอแก้ว สปป.ลาว และจังหวัดเชียงราย ประเทศไทยเข้าร่วมกว่า 100 คน
 
นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีเกื้อหนุนให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญส่งผลให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียมีความซับซ้อนขึ้นและประชาชนแทบทุกประเทศล้วนมีความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ เด็ก เยาวชน คนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มถูกหลอกเพิ่มขึ้น
 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย กล่าวต่อไปว่า จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังปัญหามีสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ 3 สถานะ เป็นต้นทาง คือมีคนจากประเทศไทยเดินทางออกจากชุมชนอำเภอจังหวัดไปถูกแสวงหาประโยชน์ในพื้นที่อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นทางผ่านคือมีราษฎรจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางผ่านจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดอื่นไปถูกแสวงหาประโยชน์ในพื้นที่อื่น ๆ และปลายทางคือการเดินทางจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาถูกแสวงหาประโยชน์ในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย
 
นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของจังหวัดเชียงรายอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงแต่ก็ปรากฏสถานการณ์ด้านการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว แต่เราถือว่ายังธรรมดาเพราะอยู่ในประชาคมอาเซียน เพราะฉะนั้นการที่พี่น้องเมียนมา ไทย และลาว ไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องปกติเราไม่อยากให้มองว่าการไปหาสู่กันมากันของประชาชน 3 ประเทศเป็นปัญหา อยากให้คิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในการช่วยเหลือกันทำงาน จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี 2556 ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาจัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มบัญชีที่ต้องเฝ้าระวังจับตามอง Tier 2 Watch List 4 ปีติดต่อกัน
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต่อไปว่า จึงจำเป็นที่จังหวัดเชียงรายจะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเข้มข้น ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ให้มีความเชี่ยวชาญ มีเครือข่ายสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ดังนั้น บุคลากรในการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความสำคัญในการดำเนินงานทั้งเชิงป้องกัน และปราบปรามคุ้มครองสวัสดิภาพ ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบและรวดเร็วเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายต่อไป รวมไปถึงความร่วมมือกันทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ในรูปแบบและเป็นมิตรที่ดีต่อกัน
 
 
 
ที่มา :  สำนักข่าว  กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์