หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ. บึงกาฬ – บอลิคำไซ ลงนามความร่วมมือส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง

23 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1766)

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานฝ่ายบึงกาฬ ราชอาณาจักรไทย และท่าน ดร.กองแก้ว ไชสงคาม เจ้าแขวง-แขวงบอลิคำไซ ประธานฝ่ายแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ร่วมกันเปิดประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนจังหวัดบึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ ครั้งที่ 3 และในการประชุมในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชฑูต ณ เวียงจันทน์ ได้มอบหมายให้ นางรุจิกร แสงจันทร์ อัครราชฑูตที่ปรึกษา และนายมัทนีย์ แก้วปัญญา ผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์
 
สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนระดับจังหวัดบึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ ครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารระดับสูงของทั้งจังหวัดบึงกาฬและแขวงบอลิคำไซ พร้อมทั้งส่วนราชการ หน่วยงานและอำเภอชายแดนที่เกี่ยวข้องจะได้พบปะหารือและยกระดับความร่วมมือในทุกด้านให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน อันจะส่งผลเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายมีความมั่นใจในการติดต่อค้า-ขาย หรือการท่องเที่ยวระหว่างกันในยุคประชาคมอาเซียน
 
โดยที่ประชุมว่าด้วยการปรึกษาหารือ ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การผลักดันกรอบความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และทำให้ความสัมพันธไมตรีระหว่างจังหวัดบึงกาฬกับแขวงบอลิคำไซมีความสนิทสนมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพิ่มความเข้มข้นในการร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดน โดยการให้สำนักงานประสานงานปราบปรามเสพติดชายแดนมีการประชุมร่วมกันปีละ 3 ครั้ง และให้มีความร่วมมือกันระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬกับกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบอลิคำไซ อีกทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการร่วมมือกันในด้านสาธารณสุขและผู้จัดการเรือแพขนานยนต์กับเรือโดยสาร จะไม่มีการเก็บค่าล่วงเวลาในห้วงเวลา 12.00 - 13.00 น. เป็นการตอบสนองการเดินทางของนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน ทำให้ชายแดนด้านจังหวัดบึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซเป็นชายแดนที่สงบร่มเย็น สามารถอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนทั้งสองฟากฝั่งไปมาหาสู่กันได้โดยสะดวก
 
 
 
ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์