หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียน-ฮ่องกง สรุปผลการเจรจาจัดทำความตกลง FTA แล้ว

22 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2004)

จากการที่อาเซียนและฮ่องกงได้เริ่มเจรจาจัดทำความตกลง FTA ร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2557 โดยตั้งเป้าให้สรุปผลการเจรจาภายในปี 2559 ซึ่งคณะเจรจาของทุกประเทศมีความพยายามให้การเจรจาบรรลุผล แม้ว่ามีการต่อรองผลประโยชน์กัน ซึ่งอาจดูเหมือนว่าการเจรจาจะยืดเยื้อ แต่ในการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงาน พยายามผลักดันสมาชิกให้ตกลงในประเด็นที่สำคัญให้มากที่สุด โดยได้ตั้งเป้าให้มีข้อสรุปภายในเดือนมกราคม 2560 เพื่อประกาศความสำเร็จในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2560 และลงนามความตกลงในการประชุม AEM-Hong Kong, China Consultations(AEM –HKC Consultations) ในเดือนกันยายน 2560
 
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะประธานอาเซียนสำหรับการเจรจา FTA อาเซียน – ฮ่องกง เปิดเผยว่า การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน –ฮ่องกง ผ่านไปแล้ว 9 ครั้ง โดยผลการเจรจารอบนี้เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก อาเซียนและฮ่องกงได้ข้อสรุปการเจรจาข้อบทต่าง ๆ เกือบทุกประเด็น เหลือเพียงประเด็นไม่กี่ประเด็น และเนื่องจากที่ประชุมตกลงกันที่จะให้การประชุมคณะกรรมการเจรจาทางการค้าสำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย โดยที่จะไม่มีการเจรจาอีกต่อไป สมาชิกอาเซียนจึงตกลงกันนำประเด็นคงค้างกลับไปพิจารณาและให้ตอบกลับภายในเดือนมกราคม 2560 เพื่อให้ทันกับเป้าหมายการประกาศสรุปการเจรจา (substantial conclusion) ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า ซึ่งคาดว่าจะให้รัฐมนตรีประกาศในการประชุม AEM Retreat ในเดือนมีนาคม 2560 พร้อมทั้งตั้งเป้าให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน –ฮ่องกง ลงนามความตกลงฯ ในการประชุม AEM –HKC Consultations ในเดือนกันยายน 2560
 
สำหรับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง เป็นความตกลงการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ เช่น การค้าสินค้า พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า กฎถิ่นกำเนิดสินค้า ระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดของสินค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้ ฮ่องกงมีการค้าเสรีอยู่แล้วและไม่มีการเก็บภาษีการนำเข้าสินค้า หลายฝ่ายเห็นว่าการมี FTA อาเซียน – ฮ่องกง จึงไม่น่าจะสร้างประโยชน์ที่แตกต่างไปจากนโยบายเดิมของฮ่องกงมากนัก แต่ประเด็นที่หลายฝ่ายมองข้าม คือ ฮ่องกงจะเพิ่มความสัมพันธ์กับอาเซียนในด้านการลงทุนในด้านธุรกิจบริการ โดยเฉพาะกับประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการค้าในโลกอนาคต ที่เน้นเรื่อง innovation เพื่อลดต้นทุนการค้าสินค้า โดยยกระดับมาตรฐานบริการด้านโลจิสติกส์ คมนาคม สิ่งแวดล้อม การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน
 
นายรณรงค์ กล่าวว่า FTA อาเซียน – ฮ่องกง จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับฮ่องกง รวมทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและการลงทุนที่สำคัญของอาเซียน โดยเป็นประตูสู่ตลาดใหญ่อย่างจีนและตลาดโลก จุดแข็งด้านโลจิสติกส์ทางทะเล การเงิน และการค้าบริการ ของฮ่องกง รวมถึงนักลงทุนที่มีศักยภาพ จะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน และสอดรับกับนโยบาย One Belt One Road และการดำเนินยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อีกด้วย นอกจากเรื่องการเปิดเสรีแล้ว อาเซียนสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของฮ่องกงผ่านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง ซึ่งฮ่องกงได้เสนอมอบทุนสนับสนุนจำนวนหนึ่งสำหรับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจและการค้าในสาขาต่าง ๆ อาทิ สาขาบริการวิชาชีพ โลจิสติกส์ SMEsและ E-Commerce
 
ในปี 2558 ฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับ 8 ของไทย เป็นประตูสู่จีนแผ่นดินใหญ่ โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2558) มีมูลค่าการค้าเฉลี่ยปีละ 14,261.50 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2559 (มกราคม – ตุลาคม) การค้ารวมระหว่างไทยกับฮ่องกงมีมูลค่า 10,696.26 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราการเติบโตลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 3.87 สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปฮ่องกง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด และผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากฮ่องกง ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องประดับอัญมณี และผ้าผืน
 
 
  
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์