หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

22 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3304)

สำหรับการเชื่อมโยง "ศาสตร์พระราชา” ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นั้น ถือว่ารัฐบาลประสบความสำเร็จ ในการสร้างความตระหนักและการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในการประชุม G77 G20 และ ACD โดยนานาประเทศ ต่างเห็นพ้องกันว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นแนวทางหนึ่ง ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น
 
1. ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดน้ำกินและน้ำใช้, และขาดที่ดินทำกิน ซึ่งมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย ๆ เพื่อขจัดความจน สามารถใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียง ก่อให้เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง บรรลุเป้าหมายที่ 1 ของ SDG คือ การยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
 
2. ธนาคารอาหาร เป็นกิจกรรมจากกองทุนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ให้นักเรียนทุกคนนำไปลงทุน เพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตรและปศุสัตว์ขนาดเล็ก โดยโรงเรียนจะรับซื้อผลผลิตกลับมาเป็นอาหารกลางวันของนักเรียน รายได้ของนักเรียนสามารถเกื้อกูลฐานะทางครอบครัวและใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม นับว่าเป็นการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพอย่างครบวงจร ภายใต้หลักการ "เกษตรทฤษฎีใหม่” บรรลุเป้าหมายที่ 2 ของ SDG ในเรื่องของการยุติความหิวโหย มีความมั่นคงทางอาหาร การยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน
 
3. โรงเรียนพระดาบส จัดให้มีการสอนวิชาชีพ หลักสูตร 1 ปี มุ่งให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง เสริมด้วยทักษะชีวิต ให้สามารถดำรงตน ได้อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานแห่งความรู้ มีวินัย ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ เป็นต้น บรรลุเป้าหมายที่ 4 ของ SDG คือ การให้การศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างครอบคลุม และเท่าเทียม และโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
4. กังหันชัยพัฒนา เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ ลดกลิ่น น้ำไม่เน่าเสีย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำได้ บรรลุเป้าหมายที่ 6 ของ SDG คือ การจัดให้มีน้ำที่ถูกสุขลักษณะ และมีการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน
 
5. บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี จำกัด ดำเนินการตามรูปแบบ "วิสาหกิจเพื่อสังคม” บนกลไก "ประชารัฐ” ที่ไม่มุ่งเน้นผลกำไรจากการประกอบการ แต่ได้รับปันผล ในรูปแบบการพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ บรรลุเป้าหมายที่ 10 ของ SDG คือ การลดความไม่เสมอภาค ภายในและระหว่างประเทศ
 
ทั้งนี้ เป็นแต่เพียงตัวอย่างเท่านั้น ผมเห็นว่า "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีความเป็นสากลในตัวเอง เปรียบเสมือนวัคซีนที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจาก "โรค” ที่เกิดจากความประมาท ความไม่แน่นอน และความเสื่อมโทรม อันสืบเนื่องมาจากผลกระทบทางลบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถแบ่งปันตัวอย่างการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ใช่ของใครหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ทุกประเทศต้องร่วมมือกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 20.15 น.)
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์