หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในการประชุมรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก

22 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1274)

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวเปิดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ (THE EAST ASIA MINISTERIAL FORUM ON FAMILIES AND GENDER EQUALITY "A Family-friendly Society: A Contribution to the Achievement of SDGs Through Families and Gender Equality”) โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 16 ประเทศ อาทิ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ผู้มีเกียรติ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งสื่อมวลชน รวมจำนวน 100 คน ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
 
นายไมตรี กล่าวว่า ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ ภายใต้หัวข้อ "สังคมที่เป็นมิตรกับครอบครัว : การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านสถาบันครอบครัวและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ” ซึ่งเป็นเวทีของการนำเสนอรายงานสถานการณ์ด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศของประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากการประชุมฯ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการบูรณาการระหว่างการดำเนินงานด้านครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะพื้นฐานที่ดีของครอบครัวต้องมาจากการเคารพซึ่งกันและกันในความแตกต่างระหว่างเพศ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวสามารถกระทำบทบาทหน้าที่ของตนในทางที่จะส่งเสริมกัน เกิดเป็นรากฐานที่เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และที่ประชุมได้ให้ความสำคัญและตระหนักว่า การดำเนินงานด้านการพัฒนาครอบครัวและด้านความเสมอระหว่างทางเพศ มีความเชื่อมโยงกัน การที่จะสร้างความเข้มแข็งของรากฐานแห่งครอบครัวนั้น สมาชิกในครอบครัวต้องมีพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน โดยไม่มีอคติทางเพศ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินบทบาทการทำงานที่เหมาะสมในการเสริมสร้าง ความสามัคคีในครอบครัว
 
นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานที่โดดเด่น การถกแถลงร่วมกันอย่างเข้มข้นจากผู้แทนของทุกประเทศในภูมิภาค ก่อให้เกิดแนวคิด รูปแบบการดำเนินนโยบาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสถานภาพครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ
 
สำหรับการถกแถลงกันในวันนี้จะนำไปสู่ร่างสุดท้ายของปฏิญญากรุงเทพ ซึ่งเน้นการจัดการของสังคมที่เป็นมิตรกับครอบครัว และริเริ่มสังคมแห่งความเสมอภาคบนพื้นฐานด้านความเสมอภาคระหว่างเพศด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกประเทศในที่ประชุม ซึ่งขณะนี้ร่างสุดท้ายของปฏิญญากรุงเทพเสร็จสิ้นลงแล้ว และมีความครอบคลุมในหลากมิติของนโยบายด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับครอบครัว การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของผู้หญิงในระดับการตัดสินใจ บทบาทของหญิงและชายในฐานะผู้ให้การศึกษา ผู้ให้บริการทางสังคม และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ปฏิญญากรุงเทพเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานของสังคม และเคารพซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับสังคม ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชากร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในพลวัตของโลกาภิวัตน์และความหลากหลาย
 
นายไมตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปฏิญญากรุงเทพฉบับนี้ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นเครือข่ายและการเป็นพันธมิตร ตั้งแต่ระดับชาติไปจนถึงระดับนานาชาติ การเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคทั้งวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างใกล้ชิดไปจนถึงมีความหลากหลายอย่างมาก อันแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่เต็มไปด้วยพลวัตและความท้าทายในการสร้างแนวความคิดใหม่ ๆ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางสังคมอันจะนำไปสู่สิ่งที่มากกว่าความเป็นสังคมที่มีความมั่นคงยั่งยืนและเสมอภาค
 
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์