หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยความมั่นคงทางไซเบอร์

20 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1377)

กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Regional Workshop on Cyber Security: Norms in Cyberspace ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเกี่ยวกับการสร้างบรรทัดฐานในมิติไซเบอร์ การนำกฎหมายระหว่างประเทศมาบังคับใช้ในมิติไซเบอร์ของประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมทั้งให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นประโยชน์ในการมีบรรทัดฐานและท่าทีร่วมกันในภูมิภาค การพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทางสังคมที่ดีขึ้น
 
อย่างไรก็ดี ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการเชื่อมต่อในโลกออนไลน์หลอกลวง โจมตี และจารกรรมข้อมูลจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง โครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ ระบบธนาคาร และระบบขนส่งมวลชนได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงและกว้างขวาง ทั้งนี้ โดยที่การโจมตีทางไซเบอร์เป็นความท้าทายที่ไร้พรมแดน จึงส่งผลให้มีความพยายามที่จะกำหนดบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์ที่จะช่วยบริหารจัดการมิติไซเบอร์ไม่ให้ถูกใช้ไปในทางที่ผิด และมีช่องทางในการป้องกันความขัดแย้งระหว่างรัฐที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ รวมทั้งนำเอากฎหมายระหว่างประเทศมาบังคับใช้ในมิติไซเบอร์
 
การประชุมระดับภูมิภาคครั้งนี้จึงนำประเด็นบรรทัดฐานในมิติไซเบอร์และความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับมิติไซเบอร์มาหารือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในอาเซียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศของไทย สิงคโปร์ และองค์กร ICT for Peace Foundation ร่วมให้ความรู้และอภิปราย โดยการประชุมฯ ยังจะเป็นการส่งเสริมบทบาทนำของไทยในประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้วย
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์