หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความก้าวหน้าของการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน

18 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2981)

โดย  ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
 
 
การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนเป็นหนึ่งใน 6 วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) นอกเหนือ จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ การส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการลดช่องว่างทางการพัฒนา ทั้งนี้ การติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินการสามารถศึกษาได้จากรายงาน ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Scorecard (ASEAN Secretariat, 2015) ซึ่งได้มีการวัดผลความก้าวหน้าตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2016-2025 ผ่านการประเมินผลดัชนีชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพถึง 208 ตัวชี้วัด
 
การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนนั้นมุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคมอาเซียนการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม การส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม และการมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน ของประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งผลรายงานล่าสุดพบว่า ค่อนข้างประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม
 
ผลจากการสำรวจทัศนคติในช่วงปี 2014 โดยความร่วมมือระหว่าง Institute of Southeast Asian Studies in collaboration และ ASEAN Foundation สำรวจการตระหนักรู้และทัศนคติของเยาวชนต่ออาเซียน โดยสำรวจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน 10 ชาติอาเซียน จำนวน 4,623 คน เพื่อวัดทัศนคติและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีทัศนคติในทางบวกต่อการรวมกลุ่ม โดยมากกว่า ร้อยละ 80 เห็นด้วยกับประโยคที่ว่า "I feel I am a citizen of ASEAN” ซึ่งสะท้อนถึงความตระหนักรู้และทัศนคติที่ดีมากต่ออาเซียนของเยาวชนในภูมิภาคซึ่งผลการสำรวจนี้ก็สอดคล้องกับการสำรวจ The Surveys on ASEAN Community Building Effort 2012 ซึ่งเน้นสำรวจทัศนคติการตระหนักรู้ของภาคธุรกิจ หน่วยงานราชการ และสาธารณชน ในประเด็นการริเริ่มสร้างความรู้สึกการเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งผลการสำรวจพบว่า ร้อยละ 81 มีความคุ้นเคยกับชื่ออาเซียนและมีทัศนคติว่า การรวมกลุ่มนั้นจะส่งผลกระทบทางบวกต่อชาติอาเซียน
 
ความสำเร็จที่น่ากล่าวถึงอีกประเด็นหนึ่งคือ การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยพบว่า ปัจจุบันอาเซียนมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มากกว่า 20 แห่ง ซึ่งภายในอาเซียนเองมีความหลากหลาย มีความเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนวัฒนธรรมของอาเซียน ยกตัวอย่างเช่น เมืองพระนคร (Angkor) ในกัมพูชา หลวงพระบางในลาว หมู่โบราณสถานเมืองเว้ในเวียดนาม เป็นต้น
 
นอกจากนั้นแล้ว ในส่วนภาพรวมผลสำเร็จการดำเนินงานความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและสนเทศอาเซียน พิจารณาจากผลงานของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN Committee on Culture and Information หรือ ASEAN-COCI) ก็มีความเป็นรูปธรรมและหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น หนังสือเด็ก ผลงานวิชาการ เอกสารสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของอาเซียนนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยซึ่งจัดแสดงในประเทศต่าง ๆ นอกอาเซียน และปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยมรดกวัฒนธรรม (ASEAN Declaration on Cultural Heritage) เพื่ออนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก เป็นต้น (สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, 2016)  อ้างอิง · สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (2016), ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและสนเทศอาเซียน, (http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=3010&filename=aseanknowledge) · ASEAN Secretariat (2015), ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Scorecard, (http://www.asean.org/storage/2016/04/9.-March-2016-2015-ASCC-Scorecard-1.pdf)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์