หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP ครั้งที่ 16 ที่อินโดนีเซีย

15 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1196)

การประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP ครั้งที่ 16 ที่อินโดนีเซีย มีความคืบหน้าต่อเนื่อง สามารถลดช่องว่างท่าทีประเทศสมาชิกที่แตกต่างกัน และสรุปข้อบทเรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้อีก 1 ข้อบท ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้ประโยชน์จาก SMEs เพิ่มมากขึ้น
 
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าคณะเจรจา RCEPของไทย เผยหลังเข้าร่วมการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2559 ณ เมืองบันเตน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ว่าการเจรจาในรอบที่ 16 นี้ มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการลดช่องว่างในประเด็นที่ประเทศสมาชิกยังมีท่าทีที่แตกต่างกันมาก ได้แก่ รูปแบบการยกเลิกอัตราภาษีการค้าสินค้าในส่วนที่เหลือ การกำหนดระดับการเปิดตลาดการค้าบริการ และการกำหนดกฎเกณฑ์การเปิดเสรีการลงทุน ตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ สมาชิกต้องการที่จะพัฒนาการเปิดตลาดให้สูงขึ้น โดยการประชุมครั้งนี้สมาชิกบางประเทศ เช่น จีน มีการปรับท่าทีให้ยืดหยุ่นและเป็นกลางมากยิ่งขึ้น มีข้อเสนอแบบประนีประนอมและสะท้อนความเป็นจริงทางธุรกิจ อีกทั้งไม่มีข้อเรียกร้องสุดโต่งและไม่ทำให้มาตรฐานของความตกลงต่ำลง
 
นายรณรงค์ กล่าวว่า สมาชิกบางประเทศพยายามที่จะผลักดันให้มีการเจรจาประเด็นใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามาในการเจรจา เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การเปิดตลาดให้คนเข้ามาทำงานในประเทศ และการกำหนดวินัยเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ทำให้การเจรจามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การเจรจาครั้งนี้มีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเพิ่มเติมต่อเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 15 ณ เมืองเทียนจิน ซึ่งครั้งนั้นที่ประชุมสามารถหาข้อสรุปในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจได้เป็นข้อบทแรกของการเจรจา โดยในรอบนี้สามารถสรุปได้เพิ่มเติมอีก 1 ข้อบท ในเรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แสดงให้เห็นว่าประเทศสมาชิกให้ความสำคัญกับ SMEs ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน และเป็นแหล่งเสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับผู้ประกอบการ เช่น Start-up ในภูมิภาค RCEP อีกทั้งจะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ในการใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความตกลง RCEP ทั้งนี้ คาดว่าที่ประชุมจะสามารถเจรจาข้อบทเรื่องการแข่งขันได้แล้วเสร็จภายในต้นปีหน้า
 
นอกจากนี้ การประชุมครั้งนี้ยังได้ร่วมกันกำหนดแผนการเจรจา สำหรับปี 2560 โดยจะมีการประชุมอีก 4 ครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและต่อเนื่องของการเจรจา โดยมุ่งหวังให้สามารถสรุปผลการเจรจาได้โดยเร็วที่สุด สำหรับการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP ครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งที่ 17 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
 
 
 
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์