หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพร้อมร่วมมือพัฒนาแรงงานสู่มาตราฐานสากล

13 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 935)
 
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ 16 ที่บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าประชุมมากกว่า 4,000 คน จาก 32 ประเทศ
 
โดย พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวอภิปรายเห็นด้วยกับข้อเสนอของ นายกาย ไรเดอร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ที่กล่าวว่า งานที่มีคุณค่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย เพราะจะยุติความยากจน ความเลื่อมล้ำ และ Mega trends กำลังท้าทายเราว่าจะสามารถเปลี่ยนความคุกคามให้เป็นพลังสู่ความเจริญก้าวหน้าได้หรือไม่ พร้อมทั้งได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนชาวไทยมากกว่า 10 ล้านคน ได้รับการพัฒนาเพื่องานที่มีคุณค่าและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า 4,000 โครงการ ด้วยหลักการ 3 ห่วงคือ พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้ง 2 เงื่อนไข คือความรู้คู่คุณธรรม ผลสัมฤทธิ์โครงการยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดความเลื่อมล้ำและนำความสุขสู่สังคมด้วย
 
นอกจากนี้ รัฐบาลที่ผ่านมาภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ทุ่มเทอย่างหนักในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานสากลเพราะเชื่อมั่นว่าจะเป็นมาตรฐานสำคัญการทำงานในอนาคต ที่ได้กำหนดแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจในการพัฒนา รวมทั้งความร่วมมือของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT ต่างร่วมกันรับผิดชอบประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงาน จึงแสดงให้เห็นว่าความหลากหลายของภูมิภาคนี้ จะมิได้เป็นอุปสรรคที่จะพยายามร่วมกันบรรลุเป้าหมาย และได้ยืนยันกับที่ประชุมว่า พร้อมเสมอสำหรับทุกกลุ่มความสร้างสรรค์ เพราะเชื่อมั่นว่าหากพวกเราร่วมมือกันแล้วจะทำให้ภูมิภาคนี้เป็นที่ที่ดีกว่าสำหรับทุกๆ คน
 
ส่วนผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างต่างอภิปรายทำนองเดียวกันว่า การดำเนินงานทุกอย่างได้พัฒนาขึ้น เป็นมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล โดยภาครัฐให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน ส่งผลให้ผลิตภาพงานและชีวิตของแรงงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งคณะกรรมการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้กล่าวชื่นชม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่อภิปรายได้ชัดเจนและเป็นแนวทางของความร่วมมือเพื่อความสำเร็จ พร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่าการอภิปรายของผู้แทนนายจ้างและลูกจ้าง ในครั้งนี้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือในไตรภาคีของไทยได้รับการพัฒนา เดินทางมาถูกทางแล้ว
 
ข้อมูล กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์