หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พม. แถลงข่าวเตรียมจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก ด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ

8 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1506)

วันนี้ (8 ธ.ค. 59) ที่โรงแรมแชงกรี-ลา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร : พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) หารือเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559 โดยจะมีประเทศเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งสิ้น 17 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย อินเดีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ติมอร์-เลสเต เวียดนามและไทย
 
นอกจากนี้ รมว.พม. ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันให้กับทีมต้อนรับและอารักขา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสร้างความพร้อม ความเข้าใจที่ตรงกัน ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเทียบเท่าการประชุมระดับเอเปก เพื่อสร้างความมั่นใจ และเกิดความประทับใจสูงสุดต่อรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมฯ โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อาคันตุกะสัมพันธ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจอารักขา หัวหน้าคณะ (HOD) เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในการประชุมฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 250 คน
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกที่ได้รวมเวที 2 ประเด็น เข้าด้วยกัน จากเดิมที่จัดการประชุมแยกระหว่างเวทีด้านครอบครัว กับด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ในทุก ๆ 2 ปี การจัดประชุมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมแชงกรี – ล่า กรุงเทพมหานคร และเป็นครั้งแรกของการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกที่มีการตอบรับเข้าร่วมประชุม ครบทั้ง 17 ประเทศ โดยการประชุมจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 1. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และ 2. การประชุมระดับรัฐมนตรี
 
ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 2 ระดับล้วนเป็นผู้มีบทบาทการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย มีพลังในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนารวมถึงการแก้ปัญหาของแต่ละประเทศ และจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานความก้าวหน้าการทำงานด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศของแต่ละประทศ ซึ่งไทยจะมีโอกาสได้นำเสนอความก้าวหน้าของการทำงานได้เรียนรู้รูปแบบ นโยบาย มาตรการ กลไกการทำงานของประเทศอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จ และในที่ประชุมดังกล่าวจะร่วมกันประกาศ ปฏิญญากรุงเทพ หรือ Bangkok Declaration ซึ่งเป็นข้อตกลงในการทำงานด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศที่มุ่งบรรลุเป้าประสงค์ของ SDGs พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการประชุมฯ ครั้งนี้ ไทยจะนำเสนอประเด็นเร่งด่วนที่ไทยให้ความสำคัญ คือ 1. ความรุนแรงในครอบครัว 2. ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 3. การตั้งครรภ์ในวัยเรียนและการวางแผนครอบครัว
 
นอกจากนี้ ไทยจะแสดงจุดยืนในเรื่องความท้าทายในการก้าวไปสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อบรรลุเป้าหมายของ SDGs และวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ว่า "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 
สำหรับความพร้อมของประเทศไทยในการจัดงานประชุมฯ ครั้งนี้ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ผนึกกำลังความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมอำนวยความสะดวก ทั้งก่อนการเดินทางและระหว่างการเดินทาง จนถึงสถานที่จัดประชุม ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ด้านความปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำ และด้านสารัตถะ
 
 
 
ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์