หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
มาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย

7 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1549)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival: VOA) เป็นการชั่วคราว
 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงและมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคการผลิตและบริการอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึ้นตามลำดับซึ่งหลายประเทศได้ดำเนินมาตรการเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งภาคการท่องเที่ยวของไทยอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพที่จะเดินทางเข้ามาในอนาคต ประกอบกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังดำเนินมาตรการทางด้านการตลาดเชิงรุก ดังนั้น เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ของฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงการดำเนินนโยบายโดยใช้กลไกภาครัฐในการจูงใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการขอรับการตรวจลงตราถือเป็นตัวขับเคลื่อนการกระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างรวดเร็วและสามารถดำเนินการได้โดยด่วน

เพื่อเป็นการรักษาระดับขีดความสามารถในการดึงดูดและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยว (High Season) ในระยะสั้น จึงเห็นชอบให้
1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยจำนวน 1,000 บาทต่อคน เป็นการชั่วคราว

2) ปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VOA) ให้แก่ชาวต่างประเทศ โดยปรับค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองใช้ได้ครั้งเดียว จำนวน 19 ประเทศ ได้แก่ อันดอร์รา บัลแกเรีย ภูฏาน จีน ไซปรัส เอธิโอเปีย อินเดีย คาซัคสถาน ลัตเวีย ลิทัวเนีย มัลดีฟส์ มอลตา มอริเชียส โรมาเนีย ซานมาริโน ซาอุดิอาระเบีย ไต้หวัน ยูเครน อุซเบกิสถาน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคน เป็นการชั่วคราว ซึ่งเท่ากับค่าธรรมเนียมเดิมก่อนที่กฎกระทรวงฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2559) มีผลบังคับใช้ (วันที่ 27 กันยายน 2559)

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจะครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือน


ที่มา : http://www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์