หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อุตสาหกรรมลำปาง ส่งเสริม SMEs เดินหน้าเสริมศักยภาพสร้างธุรกิจชุมชน 4.0

6 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2009)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดลำปาง 7 หน่วยงาน เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไทย เปิดพื้นที่นำผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนรายย่อยจากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมศักยภาพเพิ่มพูนองค์ความรู้ในเรื่องหลักการบริหารด้านการเงินและการตลาด ที่ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายสมศักดิ์ หวลกสิน อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา พร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง "สภาพเศรษฐกิจลำปาง กับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 4.0” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภาคประชาชน ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนรายย่อยในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 200 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนา รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
 
สำหรับการประชุมสัมมนาดังกล่าว เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค” ซึ่งทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ พัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ ช่วยเหลือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ผลักดันและต่อยอดแนวความคิดในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนได้ตลอดห่วงโซ่ ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อจะนำพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ไปสู่ "ประเทศไทย 4.0”
 
การสัมมนาครั้งนี้ มุ่งเน้นในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคนิควิธี การบริหารการเงินและการตลาด รวมถึงการถ่ายทอดแนวความคิดในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมและสินค้าภาคบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนรายย่อย สามารถนำแนวคิด ไปพัฒนาต่อยอดใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้สามารถดำเนินอยู่รอดต่อไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในการสัมมนาได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคเอกชนที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารการเงิน และการบริหารการตลาด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ นายพัฒนา บุญเป็ง เจ้าของและผู้จัดการฟาร์มแกะฮักยู มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "โลกเปลี่ยน การบริหารเปลี่ยน ในยุคดิจิตอล”, นายวัชระ รังสิโรจน์ ผู้จัดการอาวุโส ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาลำปาง มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "เทคนิคการบริหารการเงินสำหรับ SMEs และ OTOP” พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก นายพนาสิน ธนบดีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบดีเดคอร์เซรามิค จำกัด ขึ้นเวทีร่วมกับ นายประหยัด แลสันกลาง ผู้จัดการ บริษัท ไทยพนาลำปาง จำกัด เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ร่วมประชุมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง "มุมมองและประสบการณ์ด้านการบริหารการเงิน และด้านการตลาดของผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง” เป็นต้น นอกจากนี้ได้นำเอาสถาบันทางการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ที่เป็นทั้งธนาคารของรัฐ และของเอกชน รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทสินเชื่อประกันภัย เข้ามาร่วมออกบูธเปิดให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้รู้หาช่องทางแหล่งเงินลงทุน รวมถึงเปิดโอกาสให้สถาบันด้านการเงินการบริหาร และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสจับคู่ทางธุรกิจ กับผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในทางการค้าการลงทุน อันเป็นการสร้างความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์