หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การจัดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี 2559 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

5 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1258)

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้แทนถาวรเลโซโทประจำสหประชาชาติ คณะผู้แทนถาวรตุรกีประจำสหประชาชาติ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organisation of the United Nations – FAO) และสำนักงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD) เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี 2559 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก
 
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของดินและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรดินที่ยั่งยืน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามปีสากลแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (2016 International Year of Pulses) ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเผยแพร่ในกิจกรรมวันดินโลกในปีนี้ด้วย
 
ในการนี้ มีผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคการเกษตร และภาคประชาสังคมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการอภิปรายภายใต้หัวข้อ "Soil and pulses, a symbiosis for life and halting soil degradation" อย่างกว้างขวาง
 
การจัดกิจกรรมวันดินโลกในปีนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ทุกฝ่ายจะร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่านในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการอนุรักษ์ดิน
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์