หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน ส่ง 20 ยุวทูตไทย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพร้อมดูงานสถานประกอบการในญี่ปุ่น

2 ธันวาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1366)

"ปลัดแรงงาน” ให้โอวาท 20 ยุวทูตไทย – ญี่ปุ่น ย้ำ เรียนรู้ประสบการณ์ด้านภาษา เทคโนโลยีในสถานประกอบการ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร่วัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี นำความรู้มาต่อยอดเมื่อเรียนจบ
 
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวให้โอวาทคณะยุวทูตไทย - ญี่ปุ่น จากโครงการแลกเปลี่ยนยุวทูตทั้ง 20 คน เพศชาย 10 คน และหญิง 10 คน ณ กระทรวงแรงงาน ว่า ยินดีกับทุกคนที่เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งความรู้ ความสามารถและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและได้มีโอกาสไปเรียนรู้พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นมีระเบียบวินัย มีระบบที่ดีมากจึงควรเรียนรู้ในเรื่องภาษา เทคโนโลยี วิถีชีวิต และวัฒนธรรม รวมทั้งตระหนักในบทบาทการเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยการจดบันทึก ถ่ายภาพ ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเมื่อเรียนจบแล้ว โดยมาสมัครกับกรมการจัดหางาน เพื่อไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นต่อไปได้
 
สำหรับการเดินทางของยุวทูตไทย - ญี่ปุ่น ปี 2559 ในครั้งนี้ นอกจากจะได้เรียนรู้ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังได้เข้าเยี่ยมชมรัฐสภา โรงเรียนมัธยมปลายญี่ปุ่นและร่วมกิจกรรมกับนักเรียน เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น โดยการพำนักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 วัน ตลอดจนการได้เยี่ยมชมสถานประกอบการรับผู้ฝึกงานของบริษัท Yamazaki Kanagata เพื่อให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีและชีวิตการทำงานในสถานประกอบการของชาวญี่ปุ่น จะทำให้ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาต่อและการทำงานต่อไปในอนาคต
 
ทั้งนี้ ยุวทูตไทยได้รับการคัดเลือกจากนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาและจากกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานดำเนินการคัดเลือกจากการหารือร่วมกับ IM Japan สำนักงานกรุงเทพฯ ที่ได้ลงนามความเข้าใจกับกรมการจัดหางานในการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันได้จัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไปญี่ปุ่นทั้งสิ้น 3,899 คน สำเร็จการฝึกและกลับมาประเทศไทยแล้วจำนวน 2,652 คน คณะยุวทูตไทยทั้ง 20 คนนี้จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 5 -16 ธันวาคม 2559 โดยนางสาวสุมล ถาวรวสุ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน จะเป็นหัวหน้าคณะเพื่อดูแลยุวทูตไทยตลอดการเดินทางในครั้งนี้
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์