หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
คณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ศึกษาดูงาน ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

25 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1569)

(24พ.ย.59) เวลา 08.30 น. คณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ชั้น 4 อาคารกองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยคณะสื่อมวลชนเกาหลีมีกำหนดเยือนประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559
 
พันเอกปราโมทย์ อิ่มวัฒนา รองหัวหน้าศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพบก ได้บรรยายสรุปภารกิจและตอบข้อซักถาม แก่คณะสื่อมวลชนเกาหลีฯ ว่า ศูนย์การแพทย์ทหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในด้านการแพทย์ทหารในภูมิภาคอาเซียน และการแสดงบทบาทเชิงรุกและความพร้อมของไทยใน การยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ในสถานการณ์ต่างๆ สามารถสนับสนุนความร่วมมือในภูมิภาคได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ความมั่นคงทางทะเล การรักษาสันติภาพ การต่อต้านการก่อ การร้าย การปฏิบัติการทุ่นระเบิด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในด้านการแพทย์ทหารในอาเซียนและนอกภูมิภาคที่แจ้งความประสงค์กรณีประสบเหตุต่างๆ
 
พันเอกปราโมทย์ อิ่มวัฒนา รองหัวหน้าศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนฯ กล่าวว่า ศูนย์แพทย์อาเซียนเป็นศูนย์การปฏิบัติการงานร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนและพันธมิตรทั้ง 18 ประเทศ มีการวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน การฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์จริง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งทำให้สามารถประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนพร้อมที่จะให้ความช่วยด้านการแพทย์และมนุษยธรรมตามศักยภาพของศูนย์ฯอย่างเต็มประสิทธิภาพแก่ทุกประเทศ หลังจากฟังบรรยายสรุปแล้วทางศูนย์การแพทย์ทหารได้นำคณะสื่อมวลชนเกาหลีฯ เยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลสนาม บริเวณท้องสนามหลวง
 
นางณัฐนนท์ รจนกร ผอ.ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การเดินทางมาเยือนของคณะสื่อมวลชนเกาหลีฯ ครั้งนี้ เป็นไปตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนสื่อมวลชนอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (ASEAN-COCI Sub-Committee on Information : SCI) ในโครงการความร่วมมืออาเซียนบวกสาม (อาเซียน-เกาหลี) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตระหว่างประชาชนอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านโครงการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสาธารณรัฐเกาหลี ในหัวข้อเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
 
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์