หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกและอาเซียน

23 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1440)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ถึงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า ว่า ต้องบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อนำพาประเทศและประชาชนให้อยู่ดี กินดีอย่างแท้จริง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาแนวทางเหนือ ใต้ ออก ตก สู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจโลก และให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกและอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกเออีซีที่วันนี้กำลังขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับ S-Curve สู่ New S-Curve ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมุ่งเน้นนโยบายทางการทูตเชิงรุก นอกจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว ยังมีเรื่องการทูตเชิงเศรษฐกิจด้วยให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า โดยมีกงสุลดูเรื่องการค้า ขณะที่เอกอัครราชทูตเป็นผู้ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่า การสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยจำเป็นต้องผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาตนเอง รวมถึงต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ สร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตที่ดีร่วมกันระหว่างไทยและประเทศต่าง ๆ โดยประเทศไทยจำเป็นต้องแสดงถึงความจริงใจ เปิดใจให้กว้าง อาจต้องสละส่วนน้อยให้ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ เพราะหากไทยเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว ไม่เป็นผู้ให้ ต่อไปไทยจะไม่ได้เป็นผู้รับด้วยเช่นกัน ฉะนั้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเปิดใจให้กว้าง เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและโดยรวม
 
ทั้งนี้ ไทยต้องกระชับความสัมพันธ์ โดยเริ่มกิจกรรมที่แต่ละประเทศต้องมีศักยภาพหากันให้เจอ จับคู่การลงทุนที่แต่ละฝ่ายต้องการ และต้องแก้ไขขจัดอุปสรรคระหว่างกัน รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมโลกอื่น ๆ ที่ไทยต้องร่วมมือกันได้อย่างรวดเร็วทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีอย่างเข็งขันในทุกเวทีและให้ทุกกิจกรรมเชื่อมโยงกันให้ได้โดยเร็ว ทั้งเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว การลงทุน การค้าอุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ ตรงความต้องการของแต่ละประเทศ อันจะเกิดความรัก ความสามัคคี ความแน่นแฟ้น ในประชาคมอาเซียนให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
 
 
 
ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์