หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารไม่ประจำทางระหว่างประเทศ

21 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1548)

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion Cross - border Transport Agreement: GMS CBTA) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าและผู้โดยสารทั้งเรื่องการใช้เอกสารรูปแบบเดียวกัน การยอมรับรูปแบบยานพาหนะ และลดการตรวจสอบสินค้าตามจุดผ่านแดนต่าง ๆ ช่วยให้การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงยิ่งขึ้น
 
ผู้สนใจยื่นคำขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศภายใต้ความตกลง GMS CBTA ได้ที่ สำนักการขนส่งผู้โดยสาร สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือดาวน์โหลดคำขอได้ทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559
 
ผู้ประกอบการขนส่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติในการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ แล้วแต่กรณี โดยมีหลักฐานประกอบคำขอรับการคัดเลือก ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ แล้วแต่กรณี ฉบับที่ไม่สิ้นอายุ สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ แล้วแต่กรณี ฉบับที่ไม่สิ้นอายุ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ เอกสารแสดงความน่าเชื่อถือในการประกอบการขนส่ง ความพร้อมในการประกอบการขนส่ง การบริหารจัดการ และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถที่ขอใช้ในกรณีที่มีรถอยู่แล้ว ณ วันที่ยื่นคำขอ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2271 8521 หรือ 0 2271 8491 หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงคมนาคม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์