หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การศึกษาของประเทศในอาเซียน

18 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 10149)
 
โดย  ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
 
 
ประเทศในกลุ่มอาเซียนถือเป็นกลุ่มประเทศให้ความสำคัญทางการศึกษาและมีระดับการลงทุนด้านการศึกษาที่ค่อนข้างสูงมาก ซึ่งทำให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยส่วนใหญ่มีระดับการเข้าถึงการศึกษา ในระดับสูงตามไปด้วย โดยพบว่า อัตราการเขาเรียนสุทธิในระดับมัธยมศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียน ในปี 2012ของประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 69.5 โดยประเทศที่มีอัตราการเข้าเรียนสูงสุดคือ บรูไน (ร้อยละ 111) โดยส่วนใหญ่ประเทศจะมีอัตราการเข้าเรียนสูงกว่าร้อยละ 69 โดยมีเพียงสองประเทศเท่านั้นที่มีค่าต่ำกว่าร้อยละ 50 คือ ลาวและกัมพูชา
 
อย่างไรก็ตาม อัตราการเข้าเรียนที่อยู่ในระดับสูงของอาเซียนนั้น ไม่สามารถที่จะสะท้อนในเรื่องของคุณภาพทางการศึกษาของแต่ละประเทศและเปรียบเทียบได้ ดังนั้น หากต้องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในประเทศกลุ่มอาเซียนนั้น สามารถพิจารณาได้จากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า PISA โดยโครงการนี้เป็นการประเมินผลการเรียนการสอนของประเทศสมาชิกในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) และประเทศนอกกลุ่ม OECD ที่เข้าร่วมการประเมิน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะวัดคุณภาพทางการศึกษาของประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน สะท้อนภาพรวมของระบบการศึกษา ทักษะและความรู้ของนักเรียนในประเทศนั้น ๆ โดยจะเป็นการประเมินความรู้ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์
 
ผลการประเมินล่าสุดคือ PISA2012 เป็นการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนอายุ 15 ปี จำนวนประมาณ 510,000 คน ใน 65 ประเทศ และเขตเศรษฐกิจทั่วโลก สำหรับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนนั้น มีประเทศที่เข้าร่วมการประเมินเพียง 5 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยพบว่ามีสองประเทศในอาเซียนที่มีความโดดเด่น คือ สิงคโปร์และเวียดนาม โดยได้คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 ด้านเป็นอันดับที่ 2 และ 17 ตามลำดับ ขณะที่ประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ได้คะแนนและอันดับที่ไม่ค่อยดีนัก โดยประเทศที่ทั่วโลกให้ความสนใจคือเวียดนาม ซึ่งเข้ารับการประเมินเป็นครั้งแรก หากมีคะแนนเฉลี่ย ที่ค่อนข้างสูงมากในทุกด้านเป็นรองเพียงสิงคโปร์เท่านั้น
 
ทั้งนี้ จากผลการประเมินดังกล่าว โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนและเทคโนโลยี(2015) ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้ระบบโรงเรียนประสบความสำเร็จ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐาน PISA2012 ซึ่งจากรายงานพบว่า มีข้อสรุปที่น่าสนใจหลายประการในการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ยกตัวอย่างเช่น ระดับรายจ่ายการลงทุนด้านการศึกษาที่สูงหรือเงินไม่ใช่คำตอบเดียวของการเพิ่มคุณภาพการศึกษา แต่ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือครูที่มีคุณภาพ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน ที่ตั้งของโรงเรียนมีผลต่อระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้น การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาควรมุ่งไปยังโรงเรียนที่ยังมีความเสียเปรียบเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันกับโรงเรียนที่ได้เปรียบ เป็นต้น
 
 
อ้างอิง · OECD (2014), PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds know and what they can do with what they know, (https://www.oecd.org/pisa) · UNDP (2014), รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2557, กรุงเทพ: UNDP · โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนและเทคโนโลยี(สสวท.) (2015), ปัจจัยที่ทำให้ระบบโรงเรียนประสบความสำเร็จ, กรุงเทพ: สสวท.
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์