หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.สธ. ไทย-กัมพูชาลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ยกระดับความร่วมมือด้านสาธารณสุข

18 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1531)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมทวิภาคีระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขระหว่างไทยและกัมพูชา ร่วมกับ นายแพทย์ มัม บุนเฮง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันหลังการหารือ
 
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า ไทยมีความร่วมมือด้านสาธารณสุขในหลายประเด็นกับกัมพูชาภายใต้บันทึกการหารือ หรือ Minute of Discussion (MOD) ในทศวรรษที่ผ่านมา แต่ยังขาดกลไกในการดำเนินงานร่วมกันที่ชัดเจน การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยยกระดับความร่วมมือให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เป็นการร่วมมือกันในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่เท่าเทียมกันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน โดยจะมีความร่วมมือด้านสาธารณสุข 5 ด้าน ได้แก่
1. การเฝ้าระวังโรคติดต่อ
2. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ เช่น การฝึกอบรมพยาบาลและนักระบาดวิทยา
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสาธารณสุขชายแดน และ
5. การส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขระดับพื้นที่
 
ทั้งนี้ การลงนามครั้งนี้มีความพิเศษเนื่องจากมีการจัดทำแผนปฏิบัติการและมีงบประมาณจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ TICA สนับสนุน และพร้อมดำเนินงานทันที เพื่อให้ความร่วมมือมีความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยกระทรวงสาธารณสุขไทยเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการ (Steering Committee) เพื่อเป็นกลไกในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าวคาดว่าการประชุมครั้งหน้าจะจัดที่เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา
 
 
 
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์