หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรี เน้นการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

18 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1257)

นายกรัฐมนตรี ระบุ การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เน้นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 3 จังหวัด
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ คนพ.ครั้งที่ 1/2559 ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 5 จังหวัด 6 พื้นที่ โดยนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก คือ จ.ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ให้มีการลงทุนเกิดขึ้นโดยเร็ว ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.จะสรุปการพิจารณาจัดกลุ่มโครงการแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมทั้งการจัดทำแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี งบประมาณ 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเดินหน้าโครงการภายในปี 2560 รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 
นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ หรือ S Curve และ New S Curve เป็นโครงการที่รัฐบาลคาดว่า จะก่อให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุน ด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย 500,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 10 ปี โดยนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ สศช.เป็นหน่วยงานหลัก จัดทำแผนและขับเคลื่อนโครงการ เนื่องจากต้องการให้เหมือนโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยให้การลงทุนในโครงการระยะ 2-3 ปีแรก สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนพัฒนาฯ) ฉบับที่ 12
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์