หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 39

16 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1423)

พลเอก ดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 39 (39th SEAMEO High Officials Meeting) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2559 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนอาวุโสระดับสูงจากประเทศสมาชิกซีมีโอ 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์เลสเต และเวียดนาม ผู้แทนประเทศสมาชิกสมทบหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ ผู้แทนระดับภูมิภาคของซีมีโอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการซีมีโอรวมทั้งผู้สังเกตการณ์จากญี่ปุ่น จีน และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ก่อนการประชุมผู้แทนสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เชิญผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการดำเนินการของประเทศไทยที่ได้น้อมนำหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแนวทางในการนำพาให้ประเทศไทยบรรลุตามเป้าหมายตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (2030 Agenda For SDG) โดยในปัจจุบันมีโครงการพระราชดำริ จำนวน 400 โครงการ จาก 5,000 โครงการ ที่ได้ดำเนินการโดยมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา สวัสดิภาพ และสวัสดิการของประชาชนชาวไทย
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกตัวอย่างการทำงานของประเทศไทยในการสนับสนุนและดำเนินความร่วมมือกับประเทศสมาชิกและศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอที่ตอบสนองต่อประเด็นท้าทายของภูมิภาค เช่น การบูรณาการสเต็มศึกษาในกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ การขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน การจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไทยเพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน และประเทศไทยจะสานต่อการดำเนินความร่วมมือดังกล่าวอย่างยึดมั่น โดยดำเนินงานตามข้อตกลงร่วมกันของรัฐมนตรีศึกษาซีมีโอในการพัฒนาการศึกษาโดยสอดคล้องตามวาระการพัฒนาการศึกษาใหม่ของซีมีโอ (SEAMEO New Education Agenda)สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAMEO High Meeting จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกำหนดนโยบายและแนวทางเพื่อพัฒนาการศึกษา และกำหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกการประชุมครั้งนี้จึงมีความสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอได้มีโอกาสในการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อภูมิภาค และหาข้อสรุปร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 49 ซึ่งประเทศอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในปี 2560
 
 
ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์