หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยกับกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา

16 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1240)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อบันทึกความเข้าใจระหว่าง สธ. แห่งราชอาณาจักรไทย กับ สธ. แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีสาระสำคัญเป็นการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยเฉพาะความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ๆ ดังนี้
(1) การเฝ้าระวังโรคติดต่อ
(2) การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยเฉพาะการระบาดของโรคข้ามชายแดน
(3) การเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
(4) การเสริมสร้างระบบการส่งต่อข้ามพรมแดน
(5) การเสริมสร้างการประสานงานด้านสาธารณสุขในระดับท้องถิ่นระหว่างจังหวัดชายแดน
(6) สาขาความร่วมมืออื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจร่วมกัน
 
สำหรับความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ประกอบด้วย
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามสาขาความร่วมมือ ภายใต้กฎหมายและระเบียบภายในประเทศ
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น โครงการอบรม และการศึกษาดูงานของบุคลากรสาธารณสุข
3. การวิจัยและการศึกษาร่วมกันในสาขาความสนใจร่วมกันตามสาขาความร่วมมือ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมของประเทศ ทั้งนี้ แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบในการประสานงานและดำเนินการในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในประเทศของตนเอง
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์