หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
โครงการ “STEM Workforce towards Thailand 4.0” เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

13 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2997)

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดตัวโครงการ "STEM Workforce towards Thailand 4.0” เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ณ ห้องฟอร์จูนบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร (9 พฤศจิกายน 2559)
 
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ว่ารัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะของพนักงาน โดยนำความรู้เกี่ยวกับ STEM จากนักวิชาการผู้ชำนาญ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมและด้านคณิตศาสตร์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Thailand 4.0 กล่าวคือ เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะที่หลากหลาย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงาน
 
ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของกระทรวงแรงงานที่จะก้าวสู่ Brain Power ในอีก 20 ปีข้างหน้า และเป็นไปตามกรอบวาระปฏิรูปเร่งด่วน 8 วาระ "เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0” ด้วย โดยในปี 2560 กระทรวงแรงงานได้ปรับบทบาทสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง นำร่องใน 12 แห่งทั่วภูมิภาค ซึ่งในแต่ละศูนย์ฯ จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยร่วมมือกับภาคเอกชน ภาครัฐ เป็นเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ตามแนวทาง "ประชารัฐ” เพื่อปรับกระบวนทัศน์ แนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สัมฤทธิ์ตามนโยบาย Thailand 4.0 และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อให้กำลังแรงงาน เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นที่ต้องการของสถานประกอบกิจการ ทั้งในและต่างประเทศ
 
โดยในปี 2560 มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการแล้ว 180 แห่ง ใน 19 ธุรกิจ เป้าหมายในการพัฒนาทักษะด้าน STEM ให้กำลังแรงงาน กว่า 10,000 คน มุ่งเน้นให้กำลังแรงงานได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด
 
 
ข้อมูล กระทรวงแรงงาน
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์