หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ในหัวข้อ “การทูตไทย มองไกล ก้าวทันโลก”

13 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 923)

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2559 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่ประจำการอยู่ทั่วโลกประมาณ 100 คน และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อวางแนวทางการทำงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี รวมถึงแผนปฏิรูปและนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ของประเทศไทยและคนไทยท่ามกลางบริบทระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 
นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย โดยมอบแนวนโยบายที่สำคัญและรับฟังรายงานจากเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์เชิงรุกกับภูมิภาคต่าง ๆ และในกรอบเวทีระหว่างประเทศ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ได้รับทราบนโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการขับเคลื่อน Roadmap ของประเทศและแนวทางพัฒนาระบบบริหารราชการ ซึ่งเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่จะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานต่อไป
 
กิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งของการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ครั้งนี้ คือ การระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งตอบโจทย์สำคัญ ๆ ของประเทศไทยในการก้าวไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วในอีก 20 ปีข้างหน้าที่มีความเข้มแข็งและสามารถมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในประชาคมระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันที่ประชุมก็ได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินยุทธศาสตร์ของไทยต่อภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก อาเซียน และในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งการวางแนวทางในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อปรับตัว พัฒนาขีดความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้พร้อมและก้าวทันโลกยุคใหม่
 
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ได้ไปเยี่ยมชมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "OTOP Wisdom to the World : โอทอป ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล” ที่กระทรวงการต่างประเทศจัดร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อประโยชน์ในการหาลู่ทางขยายตลาดให้สินค้าไทย
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์