หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. มีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 22

10 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1419)

ครม. มีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการรับรองและลงนามระหว่างการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวม 8 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. ร่างกรอบงานความร่วมมือสำหรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ ความสามารถของการเดินเรือใกล้ฝั่งที่ออกโดยประเทศสมาชิกอาเซียน (Framework of Cooperation for Near Coastal Voyage Certificates of Competency issued by ASEAN Member States)
2. ร่างกรอบแนวทางการดำเนินงานระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะอาเซียน 2.0 (ASEAN ITS Policy Framework 2.0)
3. ร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการขนส่งอาเซียน-จีน (Strategic Plan for ASEAN-China Transport Cooperation)
4. ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การขนส่งอาเซียน-จีน (Development Strategy for ASEAN-china Transport Scientific and Technological Cooperation)
5. ร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน-ญี่ปุ่นด้านการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภาคการขนส่งฉบับใหม่ (Implementation of the new ASEAN-Japan Action Plan on Environment Improvement in the Transport Sector)
6. ร่างวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติการโลจิสติกส์สีเขียว (Implementation of Green Logistics Vision and Action Plan)
7. ร่างแผนปฏิบัติการภูมิภาคว่าด้วยความปลอดภัยท่าเรือ (New Regional Action Plan on Port Security)
8. ร่างกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles) 
 
ร่างเอกสารทั้ง 8 ฉบับ เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการขนส่งภายในอาเซียน โดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งอาเซียน ปี 2559 - 2568 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 รวมทั้งได้รับการรับรองในที่ประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างอาเซียนกับจีน (เช่น ร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการขนส่งอาเซียน-จีน)
 
 
ที่มา :  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์