หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือด้านไปรษณีย์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

10 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1400)

ครม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation : MoC) ด้านไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งแห่งราชอาณาจักรไทย (Memorandum of Cooperation in the Postal Field between the Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan and the Ministry of Digital Economy and Society of the Kingdom of Thailand)
 
โดยสาระสำคัญของร่าง Moc มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือด้านไปรษณีย์ที่เป็นรูปธรรมภายใต้ "แถลงการณ์ร่วมของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 รวมทั้งเพื่อเป็นการผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้กับทั้งสองประเทศ โดยการพัฒนากิจการด้านไปรษณีย์และการร่วมมือกันสร้างธุรกิจและบริการใหม่ด้านไปรษณีย์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ร่าง MoC ครอบคลุมความร่วมมือ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. แบ่งปันข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านไปรษณีย์ของทั้งสองฝ่าย เช่น การให้บริการแบบครอบคลุม การส่งเสริมและดูแลหน่วยงานด้านไปรษณีย์ การแปรรูปการไปรษณีย์ เป็นต้น
2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างการไปรษณีย์ญี่ปุ่นและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เช่น การแบ่งปันแนวทางการบริหารและดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาระบบและการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การทำธุรกิจร่วมกันในด้านไปรษณีย์และโลจิสติกส์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเอกชน/รัฐของญี่ปุ่น (Japanese private/public agencies) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อพัฒนาการบริการและการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization : JETRO) จะเป็นผู้ให้การสนับสนุน
4. สนับสนุนให้มีการดำเนินงานตามข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือต่าง ๆ
5. คงความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากฝ่ายญี่ปุ่นภายใต้ MoC ไว้เป็นการเฉพาะภายในภาครัฐและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นับตั้งแต่วันที่มีการลงนามใน MoC จนกระทั่งครบระยะเวลา 3 ปี หลังจาก MoC หมดอายุลง (รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี)
 
 
ที่มา :  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์