หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. อนุมัติการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท

2 พฤศจิกายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1647)

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้ คค. หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามความตกลงดังกล่าว
3. อนุมัติให้ กต. จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ ผู้ลงนามในข้อ 2
 
าระสำคัญของร่างความตกลงฯ ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดน เช่น ที่ตั้งโครงการของฝั่งไทยจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ส่วนฝั่งกัมพูชาจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านสตึงบท เมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย สำหรับภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการฝ่ายไทยจะเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง ออกแบบ และรับผิดชอบค่าก่อสร้างทั้งหมด ยกเว้น ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ภาษี และค่าธรรมเนียมของกัมพูชา ส่วนฝ่ายกัมพูชาจะจัดหาสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและบ้านพักที่ใช้ในโครงการฝั่งกัมพูชา และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์