หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
ASEAN Vision 2020 หมายถึง......

31 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 5798)
 
ASEAN Vision 2020
 
หมายถึง เอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 "อาเซียน ปี 2020 เป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการพัฒนาอย่างมีพลวัตร” (ASEAN 2020 : Partnership in Dynamic Development) ที่กำหนดทิศทางและเป้าหมายของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศภายนอก ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มให้ผู้นำอาเซียนให้การรับรองเอกสารดังกล่าวในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในโอกาสครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งอาเซียน
 
ทั้งนี้ อาเซียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 (Hanoi Plan of Action to implement the ASEAN Vision 2020 : HPA) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 6 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2541
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์