หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
งานเกี่ยวกับอาเซียน: กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว

31 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3960)

ความรับผิดชอบ
● เป็นผู้แทนหลักในการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้อาเซียน
● ดำเนินการลดภาษีสินค้าเกษตร
● จัดตั้งระบบแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์ และมีระบบการวิเคราะห์อันตราย และจัดการวิกฤติที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Point)
● ปรับ ประสานระบบการกักกันและวิธีการตรวจสอบหรือสุ่มตัวอย่าง ตลอดจนมาตรการด้านสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรอาหาร และป่าไม้
● ปรับ ประสานระดับปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ของยาปราบศัตรูพืช
● ปรับ ประสานกฎเกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรที่มาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Modern Biotechnology) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
● ปรับ ประสานมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพผลิตภัณฑ์พืชสวนและผลิตภัณฑ์เกษตร
● ปรับ ประสานการควบคุมสุขภาพสัตว์ เพื่อความปลอดภัยของอาหาร โดยใช้กรอบมาตรฐานร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพให้สอดคล้องกับหลักสากล
● ปรับ ประสานแนวทางการใช้สารเคมี และมาตรการขจัดการใช้สารเคมีอันตรายให้สอดคล้องกับหลักสากล
● พัฒนากรอบระดับภูมิภาคสำหรับระเบียบการออกใบรับรองด้านป่าไม้ (Forest Certification)
● ส่งเสริมความร่วมมือและการถ่ายโอนเทคโนโลยี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร และป่าไม้ ระหว่างอาเซียนกับองค์การนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
● เสริมสร้างความร่วมมือต่อต้านการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย และการป้องกันไฟป่า
● เสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย
● ส่งเสริมให้เกิดสหกรณ์การเกษตรอาเซียน
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์