หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
e-ASEAN Initiative หมายถึงอะไร

27 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3718)
 
e-ASEAN Initiative  หมายถึง การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มสมาชิกอาเซียน โดยมีสาระสำคัญของการดำเนินการประกอบด้วย 5 ด้านหลัก ได้แก่
 
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม
(2) การกำหนดนโยบายและกฎหมายที่อำนวยความสะดวกต่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(3) การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
(5) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์