หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
งานเกี่ยวกับอาเซียน: กรมศุลกากร

26 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3285)

ความรับผิดชอบ
● จัดทำความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน
● เป็นผู้แทนหลักในการประชุมและการเจรจาด้านศุลกากร และกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
● ปรับปรุงกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน
● ปรับปรุงระเบียบพิธีการ และการไหลเวียนของข้อมูลทางการค้าและศุลกากรให้เรียบง่าย มีมาตรฐานเดียวกันในอาเซียน
● ดำเนินการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียนเพื่อให้กฎ ระเบียบ ขั้นตอน และข้อมูลด้านศุลกากรในอาเซียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
● จัดเตรียมระบบพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มด้านศุลกากร
● จัดตั้งระบบ National Single Window และประสานกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดตั้ง ASEAN Single Window เพื่อทำให้ระบบนานาชาติอยู่ในกรอบความร่วมมือเดียวกัน
 
 
 
ข้อมูล สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์