หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบกรอบการเจรจาและลงนามในปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน – อาเซียน ครั้งที่ 10

25 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1917)

(25ต.ค.59) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานอัยการสูงสุด เสนอร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน – อาเซียน ครั้งที่ 10
 
สาระสำคัญของร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน – อาเซียน ครั้งที่ 10 มีดังนี้
 
1. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อนำผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติมาลงโทษภายใต้กฎหมาย บนพื้นฐานของหลักความเท่าเทียมความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การเคารพอำนาจอธิปไตยแห่งชาติของกันและกัน เขตอำนาจศาลสนธิสัญญาซึ่งแต่ละประเทศได้มีการให้สัตยาบัน และกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ
 
2. การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการอย่างซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ตลอดจนสนธิสัญญาพหุภาคีและทวิภาคีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์ซึ่งแต่ละประเทศเป็นภาคี
 
3. การออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติและการปรับปรุงกลไกความร่วมมือทางศาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายและการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
4. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นปัจจุบันและทันท่วงที โดยอยู่บนพื้นฐานของสนธิสัญญาซึ่งแต่ละประเทศได้มีการให้สัตยาบันและกฎหมายภายในประเทศของตน
 
5. การขยายการแลกเปลี่ยนพนักงานอัยการเพื่อฝึกอบรมและเข้าร่วมการสัมมนาที่เกี่ยวกับการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงานอัยการในการจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติ
 
6. การส่งเสริมการติดต่อสื่อสารและความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุด แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสำนักงานอัยการสูงสุดของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกำหนดให้สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของสำนักงานอัยการสูงสุดของแต่ละประเทศเป็นผู้ประสานงานกลางเพื่อเป็นหลักประกันในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติอย่างทันท่วงที ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์