หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
AFMM ย่อมาจาก...

25 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2768)
 
AFMM ย่อมาจาก ASEAN Finance Ministers Meeting
 
หรือการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังอาเซียน 10 ปี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเงินการคลังระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของระบบการเงินการคลัง ตลอดจนส่งเสริมการรวมตัวขอตลาดเงินและตลาดทุนในภูมภาคอาเซียน อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
 
ในช่วงต้น AFMM มีการประชุมปีละครั้ง โดยจัดให้มีการประชุมครั้งแรกระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2540 ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ต่อมาได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์