หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
วิสัยทัศน์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2025 และความคืบหน้าล่าสุดหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

25 ตุลาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3850)

โดย  สันติพจน์  กลับดี
 
 
หลังการเปิดตัวประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไปแล้วนั้น ในส่วนของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่ดำเนินการไปตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2558 (ค.ศ. 2009 - 2015) ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีความก้าวหน้าดังในปัจจุบันนั้น เพื่อให้ประชาคมสามารถปรับตัวเข้ากับโอกาสและความท้าทายต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต จึงมีการกำหนดวิสัยทัศน์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) โดยมีจุดหมายที่จะทำให้เป็นประชาคมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอาเซียน มีความครอบคลุม มีความยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน และมีพลวัตร ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุสิ่ง ต่าง ๆ ดังนี้ คือ (จากเอกสารร่างคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ปี พ.ศ. 2568)
 
- การเป็นประชาคมที่มุ่งมั่น มีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กลไกที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและปลูกฝังการมีสำนึกรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนอาเซียนทั้งมวล ภายใต้หลักการของธรรมาภิบาล
- การเป็นประชาคมที่มีความครอบคลุมซึ่งส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตในระดับสูง การเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมในโอกาสสำหรับทุกคนและส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนของสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานต่างด้าว และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มบุคคลชายขอบ
- การเป็นประชาคมที่ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกลไกที่มีประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของประชาชนอาเซียน
- การเป็นประชาคมที่มีขีดความสามารถและศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในการปรับตัวและตอบสนองต่อความเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศ ตลอดจนภัยคุกคามที่อุบัติขึ้นและความท้าทายต่าง ๆ
- การเป็นประชาคมที่มีพลวัตรและมีความสมานฉันท์ซึ่งมีความตระหนักรู้และภาคภูมิใจเกี่ยวกับ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และมรดกอาเซียน พร้อมกับความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นสมาชิกของประชาคมโลกที่มีความกระตือรือร้น
 
โดยความเคลื่อนไหวล่าสุดของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ได้แก่ การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมหลวงพระบางวิว เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 3 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา
 
การประชุมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับปัญหาการจ้างงานนอกระบบ ปัญหาภัยพิบัติ และปัญหาด้านการศึกษา ซึ่งจะเห็นว่ามีความสอดคล้องต่อการบรรลุเป้าหมายในวิสัยทัศน์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 ดังกล่าวข้างต้น ทั้งในประเด็นของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในระดับสูง (ในส่วนของแรงงานต่างด้าว) การปรับตัวและตอบสนองต่อความเปราะบาง (ด้านภัยพิบัติ) และการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมในโอกาสสำหรับทุกคนและส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ (ทางการศึกษาของเยาวชน) โดยที่ประชุมได้ให้การสนับสนุนเอกสารผลลัพธ์สำคัญเพื่อเสนอให้ผู้นำอาเซียนรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 ซึ่งจะจัดขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2559 นี้ เป็นจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
 
1. ปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ เพื่อมุ่งสู่การส่งเสริมงานที่มีคุณค่าในอาเซียน ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสำหรับแรงงานนอกระบบ
 
2. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการตอบโต้ภัยพิบัติอาเซียนอย่างเป็นหนึ่งเดียว การตอบสนองของอาเซียนต่อภัยพิบัติเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค ซึ่งเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึง "ความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน” ในความเป็นหุ้นส่วนต่อการรับมือกับเหตุภัยพิบัติ
 
3. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนตกหล่น เพื่อส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนอาเซียนที่ด้อยโอกาส
 
สำหรับประชาชนอาเซียนบางส่วนที่ยังอาจจะขาดความรู้สึกถึงการเป็นประชาคมที่มีพลวัตรและมีความสมานฉันท์ มีความตระหนักรู้และภาคภูมิใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568 นี้ การกลับไปฟังเพลง The ASEAN Way หรือเพลงชาติอาเซียนอีกครั้งหนึ่งน่าจะช่วยให้เกิดความรู้สึกถึงการเป็นหนึ่งเดียวของความเป็นอาเซียนได้มากยิ่งขึ้น
 
 
หมายเหตุ
1. สามารถเข้าฟังเพลงนี้ได้ที่ https://youtu.be/AD3W10armLs
2. เวอร์ชันภาษาไทยฟังได้ที่ https://youtu.be/aIvlEWgNa44
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์